Wykorzystać doświadczenia

Przedstawiono stan przygotowania Województwa Śląskiego do wykorzystania funduszy strukturalnych UE
Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz spotkał się z Xawierem Givelet – z Międzyrządowej Agencji ds. Zagospodarowywania Przestrzennego (DATAR), doradcą przy Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Celem spotkania było przygotowanie Województwa do kwietniowego audytu Komisji Europejskiej. W tym celu szczegółowo omówiono prace związane z tworzeniem mechanizmów absorpcji funduszy strukturalnych UE. Należą do nich m.in. funkcjonowanie struktur Wydziału Programowania i Rozwoju Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, skuteczność procedur oceny wniosków, udzielania dotacji oraz oceny realizacji projektów. Podczas spotkania przedstawiono działania Wydziału Programowania i Rozwoju Funduszy Europejskich oraz doświadczenia wynikające z realizacji programów przedakcesyjnych PHARE, RIS Silesia oraz Prelude, a także samorządowo – rządowego „Programu restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w regionie śląskim”. Zdaniem Elżbiety Bieńkowskiej– dyrektora Wydziału, realizacja funduszy przedakcesyjnych przyniosła pozytywne doświadczenia, które będą przydatne do realizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz wybranych działań w ramach programów sektorowych. Zalicza się do nich m.in. powstanie standardów dotyczących tworzenia „dobrych projektów”, wypracowanie ścieżki ich oceny oraz wyboru. Zdobyto także duże doświadczenie związane z tworzeniem systemu konsultacji społecznej. Należy do nich organizacja prac Regionalnego Komitetu Sterującego, konferencje informacyjne dla beneficjentów programów oraz informacje na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Powstały także instytucje realizujące programy przedakcesyjne jak Regionalna Instytucja Finansująca, działająca w ramach Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz wyspecjalizowane struktury samorządów lokalnych, zajmujące się pozyskiwaniem funduszy pomocowych UE. Podczas spotkania wskazano także na główne problemy związane z procesem programowania funduszy strukturalnych. Należą do nich ściśle określone priorytety programów oraz ramy finansowania. W ramach ZPORR przeznaczono np. zbyt dużo środków na infrastrukturę drogową a zbyt mało na ochronę środowiska oraz wsparcie „mikroprzedsiębiorstw” liczących do 9 pracowników. Innym problemem jest brak regulacji prawnych dotyczących Narodowego Planu Rozwoju.