Rewitalizacja

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się robocze spotkanie dotyczące rozwoju współpracy Województwa Śląskiego z Regionem Nord-Pas de Calais w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych
W spotkaniu wziął udział członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz oraz członkowie międzywydziałowego zespołu zajmującego się tą problematyką. Francuski region reprezentowali eksperci DATAR- francuskiej, rządowej agencji do spraw zagospodarowania przestrzennego. Specjaliści z Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego przedstawili, opracowaną w oparciu o francuskie doświadczenia, koncepcję bazy informacji o terenach zdegradowanych. Taka ewidencja będzie podstawą do stworzenia Wojewódzkiego Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych. Według wstępnych szacunków w województwie śląskim znajduje się ok. 1 tys. obszarów zdegradowanych. Dotychczas nie podejmowano prac zmierzających do opisania takich terenów oraz określenia stopnia i rodzaju ich degradacji. Stworzenie takie bazy danych będzie procesem skomplikowanym. Charakterystyczne dla województwa jest występowanie obszarów po eksploatacji górniczej wykazujących silny stopień degradacji. Dodatkowym utrudnieniem na drodze do ich zagospodarowania mogą być problemy natury prawnej, szczególnie kwestie dotyczące spraw własnościowych. Francuscy eksperci pozytywnie ocenili dotychczasowe efekty prac. Zwrócili uwagę na potrzebę stworzenia regionalnej polityki w zakresie rewitalizacji. Zalecali także podjęcie inicjatywy zmierzającej do rozwijania wzajemnych powiązań instytucjonalnych pomiędzy samorządami, administracją rządową oraz instytucjami naukowymi i firmami. Nader przydatne może okazać się podjęcie programów pilotażowych, które udoskonaliły by zasady współpracy pomiędzy instytucjami. Goście z Francji podkreślili, że realizacja takich działań ułatwi pozyskanie funduszy strukturalnych na projekty związane z rewitalizacją terenów. Przygotowanie dobrych projektów jest trudne i skomplikowane gdyż rozwiązywanie poszczególnych problemów wymaga doświadczenia oraz wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy. Przedstawiciele DATAR zadeklarowali gotowość do udostępnienia stronie polskiej wiedzy i bogatego doświadczenia z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych.