Zmiany w Kontrakcie Terytorialnym dla Śląskiego

Ministerstwo Rozwoju przyjęło postulaty marszałka: zwiększyła się lista planowanych inwestycji w kulturę. Rząd i samorząd chcą wspierać energetykę lokalną. Wbrew postulatom DTŚ Wschód nadal na liście projektów warunkowych

Wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka podpisał z Ministerstwem Rozwoju aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2023.

W ostatecznym kształcie dokumentu zwiększono z 2 do 8 liczbę projektów w dziedzinie kultury. Do Jasnej Góry oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie po negocjacjach z Zarządem Województwa dopisano:

 • Rozbudowę Bielskiego Centrum Kultury
 • Rewitalizację i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska
 • Park Miejski w Tarnowskich Górach – rewaloryzacja dobra objętego wnioskiem o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO
 • Modernizację zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju
 • Modernizację zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku
 • Renowację Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach

Projekty w dziedzinie kultury mogą liczyć na dodatkowe punkty w staraniach o dofinansowane z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zarządzanego z poziomu krajowego.

Ministerstwo nie uwzględniło postulatu Zarządu Województwa związanego z wprowadzeniem I i II etapu budowy DTŚ Wschód, pozostając przy pierwotnym zapisie uwzględniającym tylko III etap realizacji inwestycji. W procesie renegocjacji Kontraktu Terytorialnego marszałek podkreślał wagę realizacji DTŚ Wschód jako kompleksowego i wielozadaniowego projektu. Postulował więc wzmocnienie rangi tego przedsięwzięcia, a tym samym przeniesienie go z tzw. listy inwestycji warunkowych do priorytetowych z uwzględnieniem wszystkich trzech etapów, na które składają się:

 • Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód Etap I – węzeł Lwowska – Obrzeżna Zachodnia” oraz węzeł Partyzantów – węzeł Jęzor”;
 • Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód – Etap II węzeł Janów – węzeł Bór;
 • Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód – Etap III Al. Roździeńskiego w Katowicach od ul. D. Gracza do ul. Murckowskiej.

Podczas rozmów strona rządowa poinformowała, że aneks do Kontraktu na obecnym etapie negocjacji nie wprowadza zmian co statusu DTŚ, jednak pozostaje otwarta dyskusja co do zmiany nazwy, zakresu rzeczowego, właściwości stron, potencjalnego źródła finansowania oraz warunków realizacji przedsięwzięcia, zobowiązując się do przeanalizowania sprawy w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Rządu RP.

Przypomnijmy, w dotychczasowym kształcie Kontraktu Terytorialnego zapis dotyczył II etapu budowy Drogowej Trasy Średnicowej Wschód węzeł Janów – węzeł Bór. Natomiast ze środków RPO WSL przewidziany był do wsparcia I etap tej inwestycji, realizowany przez miasta: Jaworzno, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice. Na początku br. projekt utracił szansę na dofinansowanie z RPO WSL m.in. z powodu opóźnień w przygotowaniu dokumentacji. Samorządy zdecydowały się wtedy na podzielenie inwestycji na dwa etapy i kontynuowaniu prac nad dokumentacją wraz z poszukiwaniem innych źródeł finansowania. Obecnie dokumenty przewidują realizację tej inwestycji w trzech etapach, przy czym w Kontrakcie znajduje się tylko jeden, tj. III etap (po zmianie numeracji w wyniku podziału I etapu na dwa).

Drugim obszarem podjętym w aneksie do Kontraktu Terytorialnego jest energetyka. Wprowadzony został ogólny zapis, który otwiera na przyszłość możliwości dla wspólnego – strony rządowej i samorządowej – wyznaczenia i poszukiwania źródeł finansowania rozwoju energetyki na poziomie lokalnym.


Kontrakt Terytorialny Województwo Śląskie podpisało we wrześniu 2014 roku. Dokument, który obowiązuje do 2023 roku, dotyczy koordynacji inwestycji kluczowych z perspektywy regionu. Źródłami finansowanie projektów w nim ujętych będą m.in. środki krajowe, budżet województwa oraz środki przeznaczone na realizację właściwych programów operacyjnych.

Kontrakty Terytorialne nie są bezpośrednim źródłem finansowania inwestycji w nich zawartych. Są uzgodnieniem pomiędzy stroną rządową i samorządową co do najważniejszych celów rozwojowych i przedsięwzięć priorytetowych mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa. Ich celem jest koordynacja polityki rozwoju z wykorzystaniem zarówno środków publicznych krajowych, jak i europejskich. Kontrakty mają służyć lepszemu ukierunkowaniu działań podejmowanych z poziomu krajowego i samorządowego i komplementarności działań podejmowanych na różnych szczeblach działań rozwojowych.

Lista inwestycji w Kontrakcie jest wypadkową rekomendacji ze strony samorządu i rządu. Ten dokument jednak nie przesądza ostatecznie o tym, czy dana inwestycja zostanie zrealizowana. Miejsce na liście oznacza, że projekt ma „zielone światło” do ubiegania się o środki na realizację, gdyż spełnia jedno z głównych kryteriów – został uznany za inwestycję o strategicznym znaczeniu. To nie zwalania jednak z obowiązku przygotowania poprawnej dokumentacji projektowej, a niejednokrotnie z konieczności konkurowania o środki z innymi projektami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.