Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach unieważniła uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego

16 maja 2000 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach jednogłośnie stwierdziło nieważność w całości uchwały absolutoryjnej Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2000 roku
29 lutego br. Zarząd Województwa przedstawił Sejmikowi Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 1999. Jednocześnie dokument ten został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 30 marca br. RIO wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu. 12 kwietnia br. Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Śląskiego po drugim głosowaniu uznała wykonanie budżetu za niezadawalające i wystąpiła do Sejmiku Województwa Śląskiego z wnioskiem o nieudzielenie Zarządowi Województwa Śląskiego absolutorium. Wniosek ten 20 kwietnia br. RIO zaopiniowała negatywnie. 25 kwietnia br. Sejmik Województwa Śląskiego nie udzielił absolutorium Zarządowi Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 1999 rok.