ZPORR – pierwsze rozdanie

W kolejną fazę wkraczają w naszym województwie procedury związane z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Zakończono nabór wniosków w ramach 6 konkursów na dofinansowanie z unijnych funduszy strukturalnych projektów zgłaszanych w ramach działań określonych w ZPORR. W Wydziale Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego złożono ponad 260 projektów. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, po wstępnej selekcji i formalnej ocenie dokonanej przez pracowników Wydziału, wnioski trafiają do branżowych Paneli Ekspertów, gdzie poddawane są ocenie merytorycznej i wpisywane na listę rankingową przedkładaną pod obrady Regionalnemu Komitetowi Sterującemu. RKS rekomenduje wybrane projekty i przedstawia do ostatecznej akceptacji Zarządowi Województwa. Ścieżkę oceny formalnej i merytoryczno-technicznej przeszły dotychczas wnioski dotyczące trzech działań: 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia W najbliższy poniedziałek, 9 bm. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego rozpocznie się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego. Komitetowi przewodniczy Marszałek Województwa Michał Czarski. RKS dokona oceny wniosków pod kątem wpływu planowanych inwestycji na rozwój regionalny. Komitet ustali też listę rankingową wniosków dotyczących trzech w/w działań oraz zarekomenduje ją Zarządowi Województwa, który dokona ostatecznego wyboru projektów do realizacji. Wnioski złożone na poszczególne działania w ramach ZPORR
Numer działania
Nazwa działania
Ilość złożonych wniosków
Łączna wnioskowana
kwota z ERDF (zł)
1.1
Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
27
293 142 496,05
1.5
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
5
10 912 398,56
3.5.2
Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
38
58 864 702,81
Załączniki
Program posiedzenia RKS

Linki do stron zewnętrznych
Regulamin RKS