Aktywność Regionalnego Zespołu w ramach europejskiej Inicjatywy Regionów Górniczych w Transformacji

 Zdjęcie Zdjęcie
Po raz trzeci w tym roku, pod przewodnictwem Marszałka Jakuba Chełstowskiego obradował Zespół Regionalny, powołany w związku z obecnością województwa w europejskiej Inicjatywie pn. Regiony Górnicze w Transformacji.

Śląskie, jeszcze w ubiegłym roku uzyskało akces Komisji Europejskiej i zostało włączone do grona europejskich regionów górniczych będących w okresie transformacji. Celem inicjatywy jest współpraca na rzecz kreowania dogodnych warunków dla postępu zmian w regionach, które realizują trudne wyzwania związane z eliminacją skutków restrukturyzacji przemysłu górniczego.

Zespół jest ciałem pomocniczym dla zarządu województwa, którego głównym zadaniem jest identyfikacja regionalnych projektów godnych do zarekomendowania na forum całej platformy regionów europejskich z zamiarem włączenia ich do planu działań transformacyjnych. Zespół także ma za zadanie budowanie współpracy międzyregionalnej w ramach platformy, co w perspektywie ma pomóc w kreowaniu nowych możliwości rozwojowych m.in. w kierunku transformacji systemu energetycznego, eko-innowacji i dbałości o czyste powietrze i środowisko. Budowaniu takiej współpracy posłużyła między innymi ostatnia wizyta władz województwa w niemieckim regionie Nadrenii Północnej – Westfalii, gdzie odbyły się spotkania z premierem Landu, panem Arminem Laschetem oraz spotkanie w Ministerstwie Gospodarki, Innowacji, Digitalizacji i Energii. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń dla lepszego programowania wsparcia na rzecz transformacji społeczno-gospodarczej regionu.

Dotychczas, w ramach swojej aktywności, Zespół Regionalny przedstawił 34 koncepcje projektowe, które zostały wstępnie zaopiniowane przez merytoryczne komórki w Urzędzie. W stosunku do projektów o dużej gotowości realizacyjnej odbyły się spotkania robocze ze zgłaszającymi m.in. z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Polską Grupą Górniczą S.A., Gminami: Rydułtowy, Marklowice, Miedźna, Żory, Pszów, Radlin, Bieruń, Siemianowice Śląskie, Miastem Jastrzębie-Zdrój a także Towarzystwem Finansowym Silesia.

W związku z naszym udziałem w CRiT, Komisja Europejska oczekuje przedstawienia Planu Działań dla transformacji w woj. śląskim, który powinien zawierać diagnozę wyzwań i problemów transformacyjnych oraz pożądane kierunki działań. Projekt takiego dokumentu był przedmiotem posiedzenia zespołu, a w dalszej kolejności wymaga przyjęcia przez zarząd województwa, aby jako oficjalny dokument regionu został zaprezentowany podczas najbliższego spotkania Platformy CRiT w Brukseli. Takie spotkanie jest zaplanowane w połowie lipca br.

Obecnie Zespół Regionalny liczy 26 członków lecz z satysfakcją obserwujemy zainteresowanie kolejnych podmiotów, które deklarują chęć włączenia się w jego prace. Tylko w ostatnim czasie z takim wnioskiem wystąpili: Uniwersytet Śląski, Fundacja WWF Polska, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, organizacja Climate-KIC Polska, Instytut Badań Strukturalnych, Miasto Bytom, Muzeum Górnictwa Węgla Kamiennego w Zabrzu, Śląski Związek Pracodawców Lewiatan, Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Związek Zawodowy Górników w Polsce – Kopalnia Makoszowy, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

To potwierdza, że temat transformacji regionu jest dla wielu z nas bardzo istotny, a prace Zespołu cieszą się dużym zainteresowaniem

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie