Aplikacja pomoże wybrać uczniom zawód

 graf. UMWS graf. UMWS
W ramach projektu „Śląskie. Dla Zawodowców” powstała aplikacja, która ma ułatwić uczniom wybór profilu szkoły, w której chcieliby kontynuować edukację, a w przyszłości wybrać zawód

Aplikacja powstała przy współpracy z ekspertami z dziedziny edukacji i doradztwa zawodowego. Narzędzie jest skierowane do uczniów klasy VII - VIII szkoły podstawowej. Mogą z niego skorzystać również pozostali uczniowie zarówno ze szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych. Jest przydatne przy wyborze ścieżki edukacyjnej, która finalnie ma pomóc w wyborze zawodu. Aplikacja została oparta na Teorii Wielorakich Inteligencji dr Howarda Gardnera, która zakłada iż każdy człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji, rozwiniętych w różnym stopniu u każdego z badanych. Po wypełnieniu kwestionariusza aplikacja pozwala na zapoznanie się z najmocniejszymi cechami ucznia oraz odpowiednio dopasowanymi zawodami, w których mógłby się specjalizować. 

Są to Inteligencje:

 • matematyczno- logiczna
 • wizualno-przestrzenna
 • słuchowa (muzyczno- rytmiczna, artystyczna)
 • przyrodnicza (naturalistyczna)
 • ruchowa (fizyczno- kinestetyczna)
 • werbalna (językowa, lingwistyczna)
 • interpersonalna (międzyludzka)
 • intrapersonalna (wewnętrzna) 

Aplikacja to kwestionariusz 80 twierdzeń z możliwością udzielania 4 rodzajów odpowiedzi, do których zastosowano skalę punktów od 1 do 4. Po wypełnieniu, następuje zsumowanie punktów. Uczeń otrzymuje wynik w postaci wykresu słupkowego wszystkich inteligencji. Inteligencje ułożone są od tej, która uzyskała najwięcej punktów do tej, która uzyskała punktów najmniej, z wyróżnieniem czterech przeważających rodzajów inteligencji. Kolejno, za pośrednictwem zastosowanego algorytmu, użytkownik otrzymuje informację na temat najlepiej dopasowanych do niego obszarów zawodowych wraz z opisem wchodzących w ich skład zawodów oraz szkół, które chciałby ewentualnie ukończyć, aby pracować w danym zawodzie. 

Darmowa aplikacja informatyczna dostępna jest pod adresem internetowym: 4professionals.slaskie.pl  

https://4professionals.slaskie.pl/

Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: 4professionals@slaskie.pl 


Aplikacja została opracowana w ramach projektu „Śląskie. Dla Zawodowców” („Silesia. 4Professionals”) – międzynarodowego projektu na rzecz poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie. 

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 103 400 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w tym 15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu państwa. Jego celem jest wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i przedsiębiorcami w regionie oraz wypracowanie narzędzia wspierającego uczniów przy wyborze ścieżki zawodowej. 

„Silesia. 4Professionals" dotyczy współpracy instytucjonalnej na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez wypracowanie innowacyjnego i efektywnego mechanizmu wspierającego edukację zawodową na terenie województwa śląskiego. Instytucją partnerską jest Vestfjarðastofa - Biuro Rozwoju Regionalnego Fiordów Zachodnich Westfjords, zajmująca się dostawą usług edukacyjnych i szkoleniowych, która jest również wspierana przez federację pracowników i związki zawodowe reprezentowane przez różne branże.


English below

The application will help students choose a profession.

Within the project "Śląskie. Dla Zawodowców" (Silesian. For Professionals), an application has been developed to facilitate students in choosing the profile of the school where they would like to continue their education and eventually select a profession. The application was created in collaboration with experts in the field of education and career counseling.

The tool is aimed at students in grades VII-VIII of primary school. It can also be used by other students from both primary and post-primary schools. It is useful in choosing an educational path that ultimately helps in choosing a profession. The application is based on Howard Gardner's Theory of Multiple Intelligences, which assumes that each person possesses 8 types of intelligence, developed to varying degrees in each individual surveyed. After completing the questionnaire, the application allows users to familiarize themselves with the strongest characteristics of the student and appropriately matched professions in which they could specialize. These are the Intelligences:

 • mathematical-logical
 • visual-spatial
 • auditory (musical-rhythmic, artistic)
 • naturalistic
 • bodily-kinesthetic
 • verbal (linguistic)
 • interpersonal
 • intrapersonal
The application consists of an 80-statement questionnaire with the possibility of providing 4 types of answers, using a point scale from 1 to 4. After completion, the points are summed up. The student receives the result in the form of a bar chart of all intelligences. The intelligences are arranged from the one that scored the most points to the one that scored the least, highlighting the four predominant types of intelligence. Subsequently, through the applied algorithm, the user receives information about the best-matched occupational areas along with a description of the professions included in them and the schools they may consider attending to work in a particular profession. The free IT application is available at the website address: 4professionals.slaskie.pl  

https://4professionals.slaskie.pl/

Contact via email address: 4professionals@slaskie.pl


The application was developed as part of the "Śląskie. Dla Zawodowców" ("Silesia. 4Professionals") project - an international project aimed at improving the quality of vocational education and training in the region. The project is funded with 103,400 euros received from Iceland, Liechtenstein, and Norway under the EEA funds, with 15% of the funding coming from the state budget. Its goal is to strengthen cooperation mechanisms between vocational schools and businesses in the region and to develop a tool to support students in choosing a career path.

"Silesia. 4Professionals" focuses on institutional cooperation to improve the quality and alignment of vocational education and training, by developing an innovative and effective mechanism to support vocational education in the Silesian voivodeship. The project's partner institution is Vestfjarðastofa - the Regional Development Office of the Westfjords, which provides educational and training services and is supported by federations of workers and trade unions representing various industries.

Linki do stron zewnętrznych
Aplikacja informatyczna, badająca predyspozycje uczniów i uczennic.
Więcej o projekcie "Silesia. 4Professionals"