Część I Studium analityczno-prognostyczne

Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wykonaniem analiz diagnostyczno-prognostycznych w zakresie funkcjonowania regionalnego systemu transportu. 

Niniejsze opracowanie jest częścią diagnostyczną zrealizowaną na potrzeby Regionalnego Planu Transportowego Województwa Śląskiego (RPT). W ramach Studium przeanalizowano zarówno dane o podaży, jak i o popycie, wykorzystując do tego dane statystyczne, badania ankietowe, pomiary ruchu, dane z innych opracowań, modele ruchu. W dokumencie przeanalizowano również szereg dokumentów strategicznych różnego szczebla, europejskiego, krajowego, regionalnego czy lokalnego, nie koncentrując się jedynie na województwie śląskim, ale również analizując dokumenty sąsiednich województw i państw.

Załączniki
Regionalny Plan Transportowy - część I Studium analityczno-prognostyczne (etapy 1-5) [PDF 19,6MB]
Regionalny Plan Transportowy - część I Studium analityczno-prognostyczne (etapy 1-5) (z ułatwieniami dostępu) [PDF 13,5MB]
Regionalny Plan Transportowy - część I, etap 6 – Model ruchu [ZIP 13,3MB]
Regionalny Plan Transportowy - część I, Etap 6 – Model ruchu (z ułatwieniami dostępu). [ZIP 13,4MB]
Regionalny Plan Transportowy – część I, Etap 7 - scenariusze prognostyczne i warianty rozwojowe [PDF 8,9MB]
Regionalny Plan Transportowy – część I, Etap 7 - scenariusze prognostyczne i warianty rozwojowe (z ułatwieniami dostępu). [PDF 10,5MB]
Regionalny Plan Transportowy – część I, Etap 7 - scenariusze prognostyczne i warianty rozwojowe (załączniki 1 i 2) [ZIP 3,1MB]
Regionalny Plan Transportowy – część I, Etap 7 - scenariusze prognostyczne i warianty rozwojowe (załączniki 3) [ZIP 13,8MB]
Regionalny Plan Transportowy – część I, Etap 7 - scenariusze prognostyczne i warianty rozwojowe (załączniki 4) [ZIP 14,5MB]
Regionalny Plan Transportowy – część I, Etap 7 - scenariusze prognostyczne i warianty rozwojowe (załączniki 5) [ZIP 20,1MB]
Regionalny Plan Transportowy – część I, Etap 7 - scenariusze prognostyczne i warianty rozwojowe (załączniki 6) [ZIP 13,6MB]
Regionalny Plan Transportowy – część I, Etap 7 - scenariusze prognostyczne i warianty rozwojowe (załączniki 7) [ZIP 20,1MB]
Regionalny Plan Transportowy – część I, Etap 7 - scenariusze prognostyczne i warianty rozwojowe (załączniki 8) [ZIP 7,9MB]