Czyste powietrze tematem czerwcowego posiedzenia WRDS

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W obecności Piotra Woźnego, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego dyskutowała o rozwiązaniach służących poprawie jakości powietrza

W spotkaniu wziął udział marszałek województwa Jakub Chełstowski, a przewodniczył mu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Dyskutowano o możliwościach programu Czyste Powietrze oraz ewentualnych jego modyfikacjach. Wnioski z przebiegu dyskusji znajdą odzwierciedlenie w stanowisku WRDS, ponieważ Rada za właściwe uznała podjęcie prac nad jego przygotowaniem.

W spotkaniu uczestniczyli również Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski, Tomasz Bednarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Andrzej Holecki, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Krystyna Siejna, zastępca przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Obrady stanowiły kontynuację zagadnień z obszaru ochrony środowiska, które zostały podjęte przez Radę 9 maja 2019 r. i obejmowały dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył problemu niskiej emisji w województwie śląskim oraz systemowych rozwiązań walki ze smogiem i działań antysmogowych (stosowania filtrów elektronicznych, produkcji „błękitnego paliwa” oraz dofinansowań na wymianę starych pieców w gospodarstwach domowych) oraz zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców w związku ze zjawiskiem niskiej emisji. Drugim tematem była gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) rozpatrywana jako szansa dla długofalowego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce – potrzeba odpowiedzialnego wdrożenia europejskich założeń GOZ do polskiego porządku prawnego.

O podjęcie wskazanej problematyki wnioskowali: NSZZ Solidarność, Business Centre Club oraz Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego (Pracodawcy RP).

Posiedzenie plenarne zostało poprzedzone prezydium WRDS, które poświęcone było kwestiom organizacyjnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS