Gmina przyjazna rodzinie - 2014

1. Cel konkursu
Celem konkursu było wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie, którym przyznane zostały nagrody Marszałka Województwa Śląskiego tj. statuetki i pamiątkowe tabliczki.

Zadanie związane z organizacją konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2015” korespondowało z celami projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, przyjętego uchwałą nr 1432/352/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 lipca 2014 roku.

2. Uczestnicy konkursu
Gminy z terenu województwa śląskiego.

3. Kryteria oceny wniosków

  • Działania trwałe – długoterminowość lub cykliczność podjętej inicjatywy przyjaznej rodzinie;
  • Dostosowanie inicjatywy przyjaznej rodzinie do potrzeb i problemów społeczności lokalnej;
  • Dostosowanie inicjatywy przyjaznej rodzinie do lokalnej polityki rodzinnej – zgodność z dokumentami strategicznymi przyjętymi w gminie;
  • Skuteczność inicjatywy, ocena realizacji założonych, pozytywnych rezultatów, liczba i rodzaj organizowanych przedsięwzięć na rzecz wsparcia rodziny;
  • Zasoby wykorzystywane w realizacji inicjatywy (nakłady finansowe, współpraca z podmiotami publicznymi i niepublicznymi działającymi na rzecz rodziny, zaangażowanie mieszkańców gminy w realizację inicjatywy);
  • Innowacyjność, zastosowanie nowych rozwiązań przynoszących wymierne rezultaty lub ulepszanie praktyk już funkcjonujących.

4. Organizacja konkursu
Konkurs został ogłoszony w dniu 30 września 2014 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1786/369/IV/2014 i przeprowadzony na podstawie przyjętego regulaminu. Czynności organizacyjne w ramach konkursu prowadzone były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wnioski złożone w ramach konkursu oceniane były pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło uchwałą nr 99/5/V/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku.

5. Gminy, które złożyły wnioski w konkursie
Wnioski na konkurs w 2014 roku złożyło 15 gmin: Będzin, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Konopiska, Łaziska Górne, Łazy, Rybnik, Sosnowiec, Świętochłowice i Zabrze.

6. Laureaci konkursu w 2014 roku
Tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie” w 2014 roku zdobyły:

  • Sosnowiec (I miejsce) - Sosnowiec dla Rodziny
  • Łazy (II miejsce) - "Program wsparcia Rodzina 3+" Porozumienie w ramach partnerstwa lokalnego z firmą "Virtu", Punkt konsultacyjny w OPS Łazy, Projekt "Aktywny Przedszkolak" oraz "Aktywna mama - aktywne macierzyństwo", Świetlica środowiskowa "Stokrotka", Utworzenie 3 wiosek internetowych, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy” 
  • Bielsko-Biała (III miejsce) - Kompleksowy system wsparcia rodzin i promocji rodzicielstwa poprzez realizację Programu Rodzina Plus

Zwycięskie gminy otrzymały statuetki i pamiątkowe tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu. Zwycięzcy konkursu otrzymali prawo do używania tytułu „Gmina przyjazna rodzinie” oraz wykorzystywania informacji o zdobyciu ww. tytułu w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w kontaktach z osobami trzecimi.

7. Wręczenie nagród
W dniu 31 marca 2015 roku w Sali Marmurowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizowano uroczystość wręczenia nagród laureatom pierwszej edycji konkursu „Gmina przyjazna rodzinie”.

Załączniki