Gmina przyjazna rodzinie - 2016

1. Cel konkursu:

Celem konkursu było wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie (np. realizacja lokalnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, zwiększanie dostępności do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, aktywizacja zawodowa młodych matek, wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych dostosowanych do potrzeb rodziców z małymi dziećmi, itp.).

Zadanie związane z organizacją konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016” koresponduje z celami programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 z dnia 25 maja 2015 roku (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 1 czerwca 2015 r., poz. 2953).

2. Uczestnicy konkursu: Gminy z terenu województwa śląskiego.

3. Kryteria oceny wniosków:

  • Trwałość działań – cykliczność podjętej inicjatywy lub jej długotrwały charakter;
  • Dostosowanie inicjatywy przyjaznej rodzinie do potrzeb i problemów społeczności lokalnej;
  • Dostosowanie inicjatywy przyjaznej rodzinie do lokalnej polityki rodzinnej – zgodność z dokumentami strategicznymi przyjętymi w gminie;
  • Obszary działań na rzecz rodziny, liczba i rodzaj organizowanych przedsięwzięć na rzecz wsparcia rodziny;
  • Skuteczność inicjatywy, ocena realizacji założonych, pozytywnych rezultatów; 
  • Zasoby wykorzystywane w realizacji inicjatywy (nakłady finansowe, współpraca z podmiotami publicznymi i niepublicznymi działającymi na rzecz rodziny, zaangażowanie mieszkańców gminy w realizację inicjatywy);
  • Innowacyjność, zastosowanie nowych rozwiązań przynoszących wymierne rezultaty lub ulepszanie praktyk już funkcjonujących.

4. Organizacja konkursu:

Konkurs został ogłoszony w dniu 17 maja 2016 roku przez Zarząd Województwa uchwałą nr 855/113/V/2016 i przeprowadzony na podstawie przyjętego regulaminu. Czynności organizacyjne w ramach konkursu prowadzone były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wnioski złożone w ramach konkursu były sprawdzane pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś oceniane pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło uchwałą nr 1686/133/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku.

5. Gminy, które złożyły wnioski w ramach konkursu:

Wnioski w 2016 roku złożyło 10 gmin: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Wojkowice, Wyry i Zabrze.

6. Laureaci konkursu w 2016 roku:

Zarząd Województwa Śląskiego wyłonił następujących laureatów:

  • I miejsce – Dąbrowa Górnicza za inicjatywę pt. System działań prorodzinnych „Dąbrowa Górnicza przyjazna rodzinie”
  • II miejsce - Rybnik za inicjatywę pt. Rybnik – miasto wspierające rodziny
  • III miejsce – Wyry za inicjatywę pt. Inicjatywy przyjazne rodzinom zamieszkującym gminę Wyry

7. Nagrody w konkursie:

Zwycięskie gminy otrzymują szklane statuetki, pamiątkowe tabliczki oraz tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2016” i mają prawo do używania tego tytułu w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w kontaktach z osobami trzecimi. Inicjatywy laureatów konkursu są prezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

Załączniki