Gmina przyjazna rodzinie - 2018

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2018” (V edycja)

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie (np. dofinansowanie do żłobków/ przedszkoli, zwiększanie dostępności do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, szkoły dla rodziców i wychowawców, wprowadzanie rozwiązań pozwalających na godzenie życia zawodowego i rodzinnego, przystosowanie placówek służby zdrowia do potrzeb rodziny, promocja zdrowia matki i dziecka, wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych dostosowanych do potrzeb rodziców z małymi dziećmi, itp.).

Zadanie związane z organizacją konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018” koresponduje z celami programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 z dnia 25 maja 2015 roku (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 1 czerwca 2015 r., poz. 2953).

Uczestnicy konkursu:

Gminy z terenu województwa śląskiego.

Kryteria oceny wniosków:
 • Rodzaj i liczba prowadzonych działań, adresaci inicjatywy;
 • Czas trwania prowadzonych działań (działania prowadzone stale i/lub cykliczne);
 • Na ile prowadzone przez gminę działania są odpowiedzią na potrzeby rodzin;
 • Osiągnięte/ zakładane rezultaty ilościowe i jakościowe inicjatywy, skuteczność inicjatywy, w tym liczba uczestników inicjatywy;
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów kadrowych, lokalowych, partycypacja mieszkańców gminy w realizacji inicjatywy, współpraca z innymi podmiotami;
 • Nakłady finansowe – sumaryczna kwota wydatkowana/       przeznaczona na wdrożenie danej inicjatywy (podanie jej ma charakter jedynie poglądowy i zostanie zestawiona z pozostałymi kryteriami);
 • Źródła finansowania – może być ich wiele i mogą być różne (podanie ich ma charakter jedynie poglądowy i zostanie zestawione z pozostałymi kryteriami);
 • Na ile prowadzone działania poszerzają istniejącą ofertę świadczeń, usług, udogodnień dla rodziny w gminie/ województwie.
Organizacja konkursu:

Konkurs został ogłoszony w dniu 5 czerwca 2018 roku przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1266/262/V/2018 i przeprowadzony na podstawie przyjętego regulaminu. Czynności organizacyjne w ramach konkursu prowadzone były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wnioski złożone w ramach konkursu były sprawdzane pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś oceniane pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło uchwałą nr 2211/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018 roku.

Gminy, które złożyły wnioski w ramach konkursu:

W 2018 roku wnioski złożyło 15 gmin: Będzin, Bieruń, Chorzów, Częstochowa, Gliwice, Konopiska, Pawłowice, Radlin, Rybnik, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tworóg, Zabrze.

Laureaci konkursu w 2018 roku:
 • I miejsce – Sosnowiec za inicjatywę pn. „Sosnowiec – grunt to rodzina”,
 • II miejsce – Pawłowice za inicjatywę pn. „Rodzinne Pawłowice”,
 • III miejsce - Chorzów za inicjatywę pn. „Chorzów rodzinę wprawia w ruch – rodzina Chorzów wprawia w ruch”.
Nagrody w konkursie:

Zwycięskie gminy otrzymały szklane statuetki, pamiątkowe tabliczki i tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2018” oraz prawo do używania tego tytułu w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w kontaktach z osobami trzecimi. Inicjatywy laureatów konkursu są prezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

 

Załączniki
Dobre praktyki w konkursie Gmina przyjazna rodzinie 2018 [PDF 293,6kB]
Regulamin konkursu Gmina przyjazna rodzinie 2018 [PDF 164,2kB]