Gmina przyjazna rodzinie - 2019

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2019” (VI edycja)

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie (np. dofinansowanie do żłobków/ przedszkoli, zwiększanie dostępności do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, szkoły dla rodziców i wychowawców, wprowadzanie rozwiązań pozwalających na godzenie życia zawodowego i rodzinnego, przystosowanie placówek służby zdrowia do potrzeb rodziny, promocja zdrowia matki i dziecka, wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych dostosowanych do potrzeb rodziców z małymi dziećmi, itp.).

Zadanie związane z organizacją konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018” koresponduje z celami programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 z dnia 25 maja 2015 roku (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 1 czerwca 2015 r., poz. 2953).

Uczestnicy konkursu: Gminy z terenu województwa śląskiego.

Kryteria oceny wniosków:

  • Rodzaj i liczba prowadzonych działań, typ uczestników inicjatywy
  • Czas trwania prowadzonych działań (działania prowadzone stale i/lub cykliczne)
  • Na ile prowadzone przez gminę działania są odpowiedzią na potrzeby rodzin
  • Osiągnięte/ zakładane rezultaty ilościowe i jakościowe inicjatywy, skuteczność inicjatywy, w tym liczba uczestników inicjatywy
  • Wykorzystanie lokalnych zasobów kadrowych, lokalowych, partycypacja mieszkańców gminy w realizacji inicjatywy, współpraca z innymi podmiotami
  • Nakłady finansowe: stosunek wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki prorodzinnej w gminie w 2018 roku do wydatków wykonanych RAZEM (kolumna 6) z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok (Rb-28S) x 100
  • W czym prowadzone działania poszerzają istniejącą ofertę świadczeń, usług, udogodnień dla rodziny w gminie/województwie

Organizacja konkursu:

Konkurs został ogłoszony w dniu 18 czerwca 2019 roku przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1353/48/VI/2019 i przeprowadzony na podstawie przyjętego regulaminu. Czynności organizacyjne w ramach konkursu prowadzone były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wnioski złożone w ramach konkursu były sprawdzane pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś oceniane pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło uchwałą nr 2119/69/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2019 roku.

Gminy, które złożyły wnioski w ramach konkursu:

W 2019 roku wnioski złożyło 13 gmin: Bielsko-Biała, Bobrowniki, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Konopiska, Pilchowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Tworóg, Tychy i Zabrze.

Laureaci konkursu w 2019 roku:

  • I miejsce - Zabrze za inicjatywę pn.  Z inkluzją na Ty – środowiskowy model wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin
  • II miejsce – Rybnik za inicjatywę pn. RAR – Rybnicka Akademia Rodziny
  • III miejsce - Bobrowniki za inicjatywę pn. Aktywność, bezpieczeństwo i zadowolenie rodziny – siłą rozwoju społecznego gminy Bobrowniki

Nagrody w konkursie:

Zwycięskie gminy otrzymają szklane statuetki, pamiątkowe tabliczki i tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2019” oraz prawo do używania tego tytułu w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w kontaktach z osobami trzecimi. Inicjatywy laureatów konkursu są prezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

Załączniki
Dobre praktyki zwycięskich gmin [PDF 349,0kB]
Regulamin [PDF 129,4kB]
Wniosek [PDF 218,6kB]