Grunt na medal I edycja - 2005

Regulamin konkursu

Cel konkursu:

 • Wybór najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie, spośród terenów o parametrach opisanych w załączniku Nr 1.

Przewidywana korzyść dla gminy - uczestnika konkursu:

 • Zwiększenie szansy na pozyskanie inwestora zagranicznego dzięki:
  • preferencyjnemu wskazaniu tych terenów przez PAIiIZ i służby marszałkowskie przy proponowaniu lokalizacji zagranicznym inwestorom,
  • specjalnej promocji terenów - laureatów konkursu na forum międzynarodowym, prowadzonej przez PAIiIZ i zarządy województw.

Zasady konkursu:

 • Konkurs organizowany jest raz w roku. Ogłoszenie o konkursie, ewentualnych zmianach w jego zasadach i warunkach uczestnictwa następuje do 31 marca każdego roku i jest umieszczane na portalu PAIiIZ i urzędów marszałkowskich.
 • Konkurs 'Grunt na medal' jest adresowany do wójtów, burmistrzów i prezydentów wszystkich gmin w Polsce.
 • Z udziału w konkursie wykluczone są tereny Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parków Przemysłowych i Technologicznych.
 • Tereny inwestycyjne mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci gmin, w których są one zlokalizowane.
 • Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny przeznaczone pod inwestycje produkcyjne, niezależnie od wielkości powierzchni działki.
 • Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci gmin mogą zgłaszać tereny, których są właścicielami, oraz tereny mające inny, ale prawnie uregulowany status własnościowy.
 • Jedna gmina może zgłosić więcej niż jeden teren inwestycyjny.
 • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 • Komisja konkursowa nagradza jeden teren inwestycyjny w każdym województwie.

Komisja konkursowa:

 • Komisja konkursowa pracuje w składzie:
  • 2 pracowników Departamentu Współpracy Regionalnej PAIiIZ,
  • 1 reprezentant urzędu marszałkowskiego właściwego dla danego województwa,
  • 1 reprezentant Centrum Obsługi Inwestora - Partnera PAIiIZ właściwego dla danego województwa.
 • Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Przebieg konkursu:

 • Zgłoszenia terenów inwestycyjnych do konkursu należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem przyjęcia terenu do konkursu jest załączenie do formularza zgłoszeniowego opisu terenu według wzorców, stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
 • W tegorocznej edycji konkursu "Grunt na medal" zgłoszenia terenów inwestycyjnych, wraz z opisem terenu, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres korespondencyjny właściwy dla danego województwa. Listę adresową zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.
 • Termin przesyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu upływa z dniem 31 maja.
 • Praca komisji konkursowej obejmuje dwa etapy wyboru finalisty:
  • Etap I - do 30 czerwca 2005 roku - selekcja kandydatów na podstawie nadesłanych materiałów - opisu działek, załączonych zdjęć i map.
   Wstępnej selekcji kandydatów na najlepszy teren inwestycyjny w danym województwie dokonują pracownicy właściwego terytorialnie Centrum Obsługi Inwestora - Partnera PAIiIZ, a następnie przekazują tę listę do dalszej weryfikacji członkom komisji konkursowej z ramienia PAIiIZ.
  • Etap II - do 30 września 2005 roku - komisja wizytuje tereny wyselekcjonowane w I etapie.
   Wizytacja wytypowanych działek jest dokonywana przez komisję konkursową w pełnym składzie, tj. przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, PAIiIZ i Centrów Obsługi Inwestora - Partnera PAIiIZ.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu - wybór najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie - nastąpi 7 października 2005 roku. Lista laureatów zostanie w tym dniu umieszczona na portalu PAIiIZ: www.paiz.gov.pl. oraz na stronach internetowych urzędów marszałkowskich.

Uhonorowanie finalisty nastąpi w trakcie specjalnie na tę okoliczność zorganizowanej konferencji z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli regionalnego biznesu i mediów.

Nagrody dla finalisty w konkursie "Grunt na medal":

W tegorocznej edycji konkursu "Grunt na medal" nagrodą dla finalisty będzie:

 • okolicznościowy medal,
 • banner promocyjny,
 • certyfikat 'Grunt na medal' podpisany przez Prezesa PAIiIZ i Marszałka Województwa,
 • możliwość używania logo 'Grunt na medal' w materiałach promocyjnych,
 • promocja zwycięskiego terenu na portalu PAIiIZ pod hasłem "działki specjalnie rekomendowane inwestorom",
 • promocja zwycięskiego terenu w bazie internetowej PAIiIZ,
 • umieszczenie oferty działki w katalogu ofert pt. 'Grunt na medal' , wydanym przez PAIiIZ na CD,
 • specjalna promocja terenu w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIiIZ i urzędy marszałkowskie.
Linki do stron zewnętrznych
Formularze do pobrania
Wyniki I edycji w Województwie Śląskim