I posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
W spotkaniu udział wzięła m.in. członek zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała, będąca jednocześnie przewodniczącą Komitetu, Jarosław Wesołowski, dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Grzegorz Baranowski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Podczas spotkania członek zarządu Izabela Domogała zaznaczyła, że niezbędny jest wspólny głos naszego województwa w sprawie ekonomii społecznej. Podkreśliła także, że zadaniem Komitetu jest wypracowanie dobrych rozwiązań na nową perspektywę finansową UE. 

Podczas spotkania przedyskutowano wnioski oraz przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia „Raportu o stanie ekonomii społecznej w województwie śląskim w 2018 roku”, a także debatowano na temat ekonomii społecznej i solidarnej w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 (EFS+). Raport został przyjęty jednogłośnie. 

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej składa się z przedstawicieli: samorządu województwa, samorządów lokalnych, podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej, środowisk naukowych oraz biznesu. Został powołany zarządzeniem marszałka województwa śląskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku. Komitet pełni funkcję konsultacyjno-doradczą oraz współpracuje z Zarządem Województwa Śląskiego w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Do jego zadań należy m.in. wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie, opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa Śląskiego propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z sektorem ekonomii społecznej, wypracowywanie założeń i celów Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim (RPRES), inicjowanie zmian w ww. dokumencie oraz monitorowanie jego realizacji, opiniowanie i przyjmowanie raportów rocznych z realizacji RPRES, przygotowywanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i wskazywanie zaleceń instytucjom i podmiotom wskazanym w RPRES w zakresie jego wdrażania. 

Obsługę merytoryczną oraz organizacyjną Komitetu zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik