Konsultacje społeczne projektu aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

informuje

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.
 2. Uczestnicy konsultacji: mieszkańcy województwa śląskiego
 3. Termin konsultacji: od 21 sierpnia 2023 r. do 11 września 2023 r.
 4. Formy konsultacji:
  • w formie pisemnej - na adres Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Korfantego 79 w Katowicach lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 (w godzinach pracy Urzędu)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powietrze@slaskie.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Korfantego 83 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu, pok. 213.
  • ustnie – podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
   1. w Częstochowie – w terminie 1 września 2023 r., godz. 10:00 (Arche Hotel, ul. Oleńki 20),
   2. w Bielsku-Białej – w terminie 4 września 2023 r., godz. 12:00 (Hotel na Błoniach, ul. Pocztowa 39),
   3. w Katowicach – w terminie 5 września 2023 r., godz. 10:00 (REVITA PARK, ul. Żelazna 17C),
   4. w Jastrzębiu-Zdroju – w terminie 6 września 2023 r., godz. 10:00 (Kompleks Dąbrówka, ul. 1 Maja 49).
 5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 6. Odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji: Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 7. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, składający opinie osobiście w trakcie spotkania konsultacyjnego, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 8. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 7.
 9. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.
 10. Konsultacje mają charakter wyłącznie opiniodawczym, a ich wynik nie jest wiążący dla Zarządu Województwa.
 11. W przypadku opinii grupowej należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji.
 12. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na stronie https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/