Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.)

informuje

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

 1. Przedmiot konsultacji: Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego
 2. Uczestnicy konsultacji: mieszkańcy województwa śląskiego
 3. Termin konsultacji: od 3 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r.
 4. Formy konsultacji:
  • w formie pisemnej - na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powietrze@slaskie.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu, pok. 601 lub 602
  • ustnie – podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
   • w Częstochowie – w terminie 17 marca 2020 r., godz. 11:00,
w ARCHE HOTEL Częstochowa,
ul. Oleńki 20;
   • w Katowicach – w terminie 18 marca 2020 r., godz. 9:00,
w COURTYARD BY MARRIOTT KATOWICE CITY CENTER, 
ul. Uniwersytecka 13;
   • w Rybniku – w terminie 18 marca 2020 r., godz. 13:00,
w Hotel Politański,
ul. Sosnowa 5;
   • w Bielsku-Białej – w terminie 19 marca 2020 r., godz. 11:00, 
w Golden Tulip MAGNUS Bielsko Biała – Bystra,
ul. Fałata 222.
 5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu:
  • strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; http://bip.slaskie.pl/  Sprawy w Urzędzie Konsultacje Ogłoszone
  • strona internetowa Samorządu Województwa Śląskiego; www.slaskie.pl
 6. Odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji: Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 7. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, składający opinie osobiście w trakcie spotkania konsultacyjnego, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 8. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 7.
 9. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.
 10. Konsultacje mają charakter wyłącznie opiniodawczym, a ich wynik nie jest wiążący dla Zarządu Województwa.
 11. Do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji.
 12. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na stronie https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/ 
Linki do stron zewnętrznych
Informacja o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego