Konsultacje z NGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r., poz. 542 z późn. zm.)

informuje

o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego:

 • projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Las Grodziecki”,
 • projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góra Zamkowa”,
 • projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dobra Wilkoszyn”.
 1. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Las Grodziecki”, projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Góra Zamkowa”, projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Dobra Wilkoszyn”.
 2. Uczestnicy konsultacji: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego powołana Zarządzeniem nr 49/19 Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 17 kwietnia 2019 roku.
 3. Termin konsultacji: 26 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r.
 4. Formy konsultacji:
  • w formie pisemnej - na adres Wydziału Ochrony Środowiska lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (w godzinach prac urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu, pok. 601, piętro VI.
 5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu:
  • strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; bip.slaskie.pl  -> Sprawy w urzędzie -> konsultacje -> ogłoszone
  • strona internetowa Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl
 6. Odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 7. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostkach zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia i nazwiska, a w przypadku opinii grupowej - określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 8. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub nie zawierające informacji o uczestniku konsultacji, o których mowa w pkt 7.
 9. Do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 688).
 10. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego.
 11. Konsultacje mają charakter wyłącznie opiniodawczym, a ich wynik nie jest wiążący dla Zarządu Województwa.
 12. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, zobowiązani są do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
Załączniki
projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Dobra Wilkoszyn” [PDF 7,9MB]
projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Góra Zamkowa” [PDF 867,6kB]
projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Las Grodziecki” [PDF 3,0MB]