Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” - wyniki 2019

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Listę rankingową zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku zabezpieczono w budżecie Województwa Śląskiego w  wysokości 4,5 mln zł.

Na liście rankingowej znalazło się 238 projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego. Dotyczą one m.in. budowy i doposażenia placów zabaw, centrów rekreacji, budowy i remontów: chodników, infrastruktury parkingowej, obiektów małej architektury. Wśród wniosków złożonych przez sołectwa dużym zainteresowaniem cieszyły się także inwestycje związane z rozwojem turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w związku z  ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2019 Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego wsparcie z budżetu województwa obejmuje także organizację licznych wydarzeń związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego oraz działań mających na celu upamiętnienie tej wielkiej rocznicy.

Dofinansowanie zadań zgodnie z zasadami Konkursu nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały „W sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminom województwa śląskiego na  realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka w 2019 roku” w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Załączniki
Wykaz zadań rekomendowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego [PDF 423,7kB]