Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” - wyniki 2020

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 22 czerwca 2020 r. podjęli uchwałę nr VI/21/20/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku.

W ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły 234 wnioski o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 5 251 126,66 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu została udzielona 118 zadaniom na kwotę 2 997 380,31 zł.

Zadania, które otrzymały dofinasowanie z budżetu Województwa Śląskiego dotyczą m.in. budowy i remontów placów zabaw, chodników, infrastruktury parkingowej, tworzenia i modernizacji centrów rekreacji oraz obiektów małej architektury. Wśród wniosków złożonych przez gminy dużym zainteresowaniem cieszyły się także zadania polegające na doposażeniu świetlic wiejskich oraz inwestycje związane z rozwojem turystyki i sportu. Warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w drodze umów zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a Gminami wymienionymi w załączniku.

Załączniki
Wykaz zadań, którym została udzielona pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konk [PDF 335,3kB]