Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” - wyniki 2023

22 maja 2023 radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli uchwałę nr VI/57/5/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku.

W ramach Konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 188 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 6 448 408,61 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu została udzielona 100 zadaniom na kwotę 3 997 693,21 zł. Dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w latach 2018 - 2022 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 16 702 754,91 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej Gminy mogą zrealizować wiele zadań, które będą służyć ich mieszkańcom oraz podniosą atrakcyjność obszarów wiejskich województwa śląskiego. Warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w drodze umów zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a Gminami.

Załączniki
Lista Gmin, którym zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2023 roku [PDF 328,4kB]