Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2021

Nabór wniosków o pomoc finansową w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

14 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 878/226/VI/2021 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin.

W ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 ze środków z budżetu Województwa Śląskiego można realizować zadania polegające na:

  1. działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców
  2. działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  3. zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców
  4. tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Przedmiot pomocy finansowej wyszczególniony w Zasadach stanowi katalog zamknięty zadań, które mogą zostać zrealizowane w ramach Konkursu. Maksymalna kwota pomoc y finansowej dla gminy wynosi 60 000,00 zł.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku będzie trwał 20 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl oraz bip.slaskie.pl) tj. do dnia 7 maja 2021 roku. O zachowaniu terminu decyduje data nadania wniosku o pomoc (data stempla pocztowego).

Składane wnioski o pomoc finansową muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 11 października 2021 r. Zadania realizowane w ramach Konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

W związku z zagrożeniem epidemicznym wnioski o pomoc finansową należy składać drogą pocztową na adres: Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2021.

Załączniki
1. Zasady Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka 2021 [PDF 565,9kB]
2. Formularz Wniosku o pomoc finansową w Marszałkowskim Konkursie Inicjatywa Sołecka 2021 [DOCX 63,4kB]
3. Wzór Umowy dotyczący udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie Inicjatywa Sołecka 2021 [DOCX 46,4kB]
4. Formularz Sprawozdania Końcowego z realizacji zadania w Marszałkowskim Konkursie Inicjatywa Sołecka 2021 [DOC 107,0kB]
5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [PDF 350,5kB]
6. Zgłoszenie sołtysa w Marszałkowskim Konkursie Inicjatywa Sołecka 2021 [DOCX 50,0kB]
7. Tablica Inicjatywa Solecka 2021 (pion) [PDF 74,5kB]
8. Tablica Inicjatywa Solecka 2021 (poziom) [PDF 66,8kB]
9. Wzór tablicy informacyjnej Inicjatywa solecka 2021 (pion) [DOCX 103,2kB]
10. Wzór tablicy informacyjnej Inicjatywa solecka 2021 (poziom) [DOCX 103,1kB]