Inicjatywa zawsze w cenie

Podpisano pierwsze umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Kwota przeznaczona dla powiatu żywieckiego i bielskiego to ponad dziewięćset tysięcy złotych

W uroczystym podpisaniu umów z gminami z powiatów żywieckiego i bielskiego, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Żywcu, uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski.

„Dążymy do tego, by województwo śląskie rozwijało się w sposób zrównoważony, a mniejsze gminy i miasta miały takie same możliwości jak największe ośrodki miejskie. Ten konkurs pozwala sołectwom zrealizować istotne dla nich zadania, które mimo stosunkowo niedużych nakładów finansowych, mają dużą wartość dla mieszkańców. To może być remont świetlicy, zakup strojów dla zespołu ludowego, czy przebudowa placu zabaw” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł. 

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

Kwota przeznaczona dla powiatu żywieckiego oraz bielskiego z budżetu województwa śląskiego to ponad 900 tys. zł. Łącznie zawarto 34 umowy na realizację zadań w 16 gminach z obu powiatów.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Warto przypomnieć, że w ramach konkursu dofinansowane zostały zadania związane z poniższymi celami:

- działania zwiększające aktywność społeczną mieszkańców, w szczególności organizacja warsztatów, szkół liderów dla młodzieży, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kursy przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu, wydarzenia dla seniorów, wydarzenia wspierające i rozwijające przedsiębiorczość, inicjatywy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, inicjatywy przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym, wydarzenia promujące i organizujące wolontariat, a także zakup wyposażenia (np. do świetlicy) związanego z realizacją przedsięwzięcia.

- działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności upamiętnienie wydarzeń szczególnych dla historii i dziedzictwa miejscowości oraz województwa, a zwłaszcza związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, promocja rękodzieła i produktów lokalnych, wsparcie rozwoju i promocji twórczości ludowej przez zakup strojów ludowych i galowych, instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych, orkiestr i Ochotniczych Straży Pożarnych.

- zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców, w szczególności tworzenie terenów zielonych, monitoring, tworzenie centrów rekreacji, budowy, przebudowy i remontu placów zabaw, budowa, przebudowa i remonty obiektów małej architektury, tablic pamiątkowych, historycznych informujących o walorach kulturowych, historycznych, przyrodniczych, związanych z miejscowością i regionem, budowy, przebudowy i remontu chodników oraz infrastruktury parkingowej.

- tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie (np. zakup sprzętu sportowego, piłkochwytów, strojów sportowych, siłowni zewnętrznych, budowa i modernizacja m. in.: obiektów sportowych, ścieżek dydaktycznych).

Po uroczystym podpisaniu umów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”, marszałek Jakub Chełstowski wziął udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej i oddaniu do użytku sali poświęconej komendantowi posterunku na Zabłociu, przodownikowi Józefowi Szczepanikowi w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu. Następnie, razem ze Starostą Żywieckim Andrzejem Kalatą, odwiedził teren budowy nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
"Inicjatywa Sołecka" 2019 (powiaty bielski i żywiecki) - lista projektów [PDF 264,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”