Obradował Sejmik

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego obradowali w trakcie XXXII sesji. Sesja, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, odbywała się w części zdalnie

Radni przyjęli apel do Senatu RP w sprawie procedowania ustawy z dnia 4 maja 2021 roku o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom. W apelu czytamy, że opóźnienie ratyfikacji wspomnianej decyzji Rady może spowodować zaburzenia we wdrażaniu całego budżetu Unii Europejskiej, w tym również brak możliwości uruchomienia Funduszu Odbudowy, co będzie oznaczać wstrzymanie tysięcy inwestycji w infrastrukturę, środowisko, edukację, służbę zdrowia czy tworzenie nowych miejsc pracy w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

Radni podjęli również decyzję o połączeniu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ze spółką OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu. Wśród argumentów przemawiających za połączeniem obu spółek jest fakt, że dzięki temu powstanie w Sosnowcu jeden silny ośrodek medyczny, składający się z 22 poradni specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, 10 oddziałów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży, ośrodek rehabilitacji, ośrodek psychiatrii, realizujący cztery programy lekowe i badania kosztochłonne. Połączenie spółek ma przyczynić się do stworzenia silnego ośrodka psychiatrii dziecięcej w regionie i powstania korzyści z optymalnego zagospodarowania powierzchni, a także zmniejszyć koszty funkcjonowania. Dzięki połączeniu Centrum Pediatrii będzie mogło przystąpić do konkursu projektowego dotyczącego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Warunkiem istotnym dla jego realizacji jest właśnie posiadanie obiektu zlokalizowanego poza szpitalem.

Sejmik zadecydował ponadto o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 50 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej”. W ramach zadania zakupiony zostanie aparat do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych dla potrzeb oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci. Warto pamiętać, że Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej jest jedynym podmiotem leczniczym w południowej części województwa, udzielającym dzieciom świadczeń ratunkowych w stanach nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu.

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podsumował współpracę z Samorządem Województwa Śląskiego i mówił o planach na 2021 rok.

„Dzięki zaangażowaniu władz regionu podniósł się poziom operacyjny jednostek straży pożarnej w województwie śląskim. Zakupione zostały pojazdy, które podniosły możliwości operacyjne strażaków w całym regionie, co przekłada się na skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych. Tylko w 2020 roku Urząd Marszałkowski współfinansował zakup dla jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej w wysokości odpowiednio 3,6 mln zł i 3 mln zł” – mówił Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

„Wspieramy Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną. Współfinansujemy zakup sprzętu do ratowania życia i mienia mieszkańców. Z budżetu województwa śląskiego przekażemy 4,3 mln zł na zakup 52 samochodów dla jednostek straży pożarnej. Dziękuję komendantowi Jackowi Kleszczewskiemu za współpracę” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie sesji radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS