Obwody łowieckie - konsultacje społeczne

Rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego II kadencji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

1. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

2. Uczestnicy konsultacji: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego II kadencji - powołana Zarządzeniem nr 49/19 Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 17 kwietnia 2019 r.

3. Termin konsultacji: od 29.03.2021 r. do 12.04.2021 r. (14 dni).

4. Formy konsultacji - opinie do ww. projektu będą przyjmowane:

 1. w formie pisemnej - na adres Departament Terenów Wiejskich lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tereny.wiejskie@slaskie.pl,
 3. osobiście/ustnie (w godzinach pracy Urzędu) – w Departamencie Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Referat ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz łowiectwa, ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice pokój 517, piętro V.

5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu:

 1. strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; http://bip.slaskie.pl/  Sprawy w urzędzie konsultacje ogłoszone
 2. strona internetowa Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl  Konsultacje społeczne.

6. Odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji: Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

7. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia i nazwiska, a w przypadku opinii grupowej - określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

8. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub nie zawierające informacji o uczestniku konsultacji, o których mowa w pkt 7.

9. Do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

10. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego oraz stronie Urzędu.

11. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, zobowiązani są do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) analizy opinii udzielonych podczas konsultacji dotyczących projektu uchwały sejmiku,
  b) archiwizacji dokumentacji.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
  b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. Archiwizacji, co najmniej 5 lat;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konsultacjach społecznych. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ww. uchwały;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Mapa przeglądowa PDF

Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - załącznik nr 1 (cześć 1, obwody nr 1-54) PDF

Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - załącznik nr 1 (cześć 2, obwody nr 55-109) PDF

Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - załącznik nr 1 (cześć 3, obwody nr 110-164) PDF

Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - załącznik nr 1 (cześć 4, obwody nr 165-214) PDF

Słowny opis granic - załącznik nr 2 PDF

Rejestr obwodów łowieckich - załącznik nr 3 PDF

Załączniki
Uchwała sejmiku - projekt [PDF 194,8kB]