Oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 graf. UMWS graf. UMWS
Sprostowania do artykuł Dziennika Zachodniego

Artykuł Dziennika Zachodniego pt. „Jakie odpady magazynowane są w Jaworznie przy ul. Chopina? Czy są niebezpieczne? Co kryją kontenery? Sprawdzaliśmy” zawiera nieprawdziwe informacje wskazujące, że kwestie odpadów niebezpiecznych przywożonych przez firmę Clif na terenie Jaworzna leżą w kompetencji Marszałka Województwa. Wymaga to sprostowania.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w związku z brakiem kompetencji, nie prowadził postępowań w zakresie przedmiotowej decyzji i nie posiada wiedzy jakie faktycznie odpady znajdują się na terenie Jaworzna przy ul. Chopina.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego nie jest prowadzone postępowanie w trybie art. 47 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla podrzuconych odpadów na terenie hali magazynowej i na terenie placu przy hali na działkach nr 22/51, 591/118 przy ul. Chopina 100G – aktualnie działki nr: 2351 oraz 3348 obręb 0165 w Jaworznie, dla której spółka Clif Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 53 posiadała decyzję z 10 lutego 2017 r. znak OŚ – ŚR.6233.2.2017 na zbieranie odpadów wydaną przez Prezydenta Miasta Jaworzno.

Zgodnie z posiadanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informacjami syndyk masy upadłościowej złożył wniosek o dostosowanie posiadanej decyzji do Prezydenta Miasta Jaworzna, który po zapoznaniu się z wnioskiem przekazał wniosek do rozpatrzenia Urzędowi Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Strona w prowadzonym postępowaniu została wezwana z art. 64 ust. 2 Kodeks postępowania administracyjnego i pouczona, że brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. W związku z nieuzupełnieniem braków formalnych, wniosek pozostał bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa. Niezależnie, w ramach czynności wyjaśniających ustalono, że zbieranie odpadów dotyczy ilości mniejszych niż wskazane w art. 41 ustęp 3 punkt 1d ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.) tj. maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku nie przekracza 3000 Mg. W związku z powyższym Marszałek Województwa nie jest organem właściwym do prowadzenia jakiegokolwiek postępowania wobec wskazanego podmiotu.

Sławomir Gruszka
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego