Partner 2006-2008 - Najczęściej zadawane pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. W jakim formacie wpisywac dane liczbowe?

Tylko i wyłącznie jako ciąg cyfr bez spacji, kropek itd. Np. 15000000 EUR lub 15,66 etc.

2. Czy w przypadku inwestycji podzielonych na kilka etapów (np. budowa drogi Racibórz-Pszczyna), które będą realizowane w latach 2004-2010, należy dla każdego etapu przygotować odrębną ankietę, czy też jedną ankietę dla całego projektu?

Proponujemy przygotowanie jednej ankiety dla tych etapów które będą realizowane w latach 2004-2008.

3. Proszę określić co to są koszty kwalifikowane (czy istnieje ich wykaz?). Np. czy zakup ziemi należy do tych kosztów.

Koszty kwalifikowane to koszty netto inwestycji (wynikające przede wszystkim z kosztorysu inwestorskiego). Są to koszty, które poniesie powiat/gmina od momentu podpisania umowy z wykonawcą do zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego.

4. Kto weryfikuje projekty na szczeblu Ministerstwa Gospodarki, dyrektor wydziału, czy też Sekretarz Stanu?

Projekty będą weryfikowane przez Zarząd Województwa, który realizuje politykę rozwoju regionalnego w Województwie. Ministerstwo Gospodarki przedstawi ewentualnie kryteria oceny na dalszych etapach programowania NPR i ROP.

5. Dla jakich projektów nie ma potrzeby wykonywania analizy wpływu na środowisko?

Wszystkie projekty infrastrukturalne zgłaszane do funduszy europejskich powinny posiadać analizę wpływu na środowisko. Nie możemy jednak zmusić tych gmin/powiatów, które powołując się na ustawy środowiskowe nie sporządzą takiej analizy. W takich wypadkach prosimy tylko o adnotację w ankiecie (pkt. 2.1 - Ogólny opis projektu), iż zgodnie z ustawą analiza wpływu na środowisko dla danej inwestycji nie jest wymagana i podmiot zgłaszający jej nie wykona.

6. W priorytetach programu w punkcie rozwój lokalny natrafiamy na sformułowanie: "zagospodarowanie turystyczne obiektów historycznych" oraz "działania powyższe obejmować będą rozwój obszarów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców" Jak się to ma do obiektu turystycznego będącego własnością Skarbu Państwa, którego reprezentantem jest Starosta? Czy powiat można ewentualnie uwzględnić w projekcie pt. zagospodarowanie turystyczne obiektu historycznego, nie będącego obszarem wiejskim oraz miastem do 20 tys. mieszkańców?

W powyższym priorytecie jest napisane: "jak również rewitalizację społeczno-ekonomiczną dzielnic miast". Wszystkie gminy i powiaty są potencjalnymi beneficjentami priorytetu Rozwój Lokalny. Nie istnieje więc ograniczenie tylko do obszarów wiejskich oraz małych miast. Koordynatorzy natomiast nie mają zadania przypisania poszczególnych projektów do przedstawionych propozycji priorytetów, maja się one jedynie mieścić w zaproponowanym zakresie tematycznym. Nie znając oddziaływania projektu trudno powiedzieć czy będzie on traktowany jako projekt lokalny czy też jako regionalny oraz kiedy będzie ewentualnie wdrażany.

7. Czy Ankietę zgłoszeniową projektu infrastrukturalnego może złozyć spółka prawa handlowego z udziałem gminy?

Zgłaszającym jest gmina/powiat poprzez koordynatora. A spółka prawa handlowego może być partnerem w projekcie oraz może być właścicielem efektów inwestycji. Należy zgłosić taki projekt podając jednocześnie strukturę własnościowa spółki będzie to miało wpływ na ewentualny poziom finansowania ze strony Funduszy Strukturalnych.

8. Co należy zrobić w wypadku większej inwestycji, podzielonej na kilka etapów? Do PARTNERA zgłaszamy całą inwestycję jako jeden projekt, lecz nie mamy jeszcze kompletu dokumentów dla końcowych etapów.

Zasada jest następująca: Zgłaszany projekt traktujemy jako spójną całość. Jeżeli zgłaszany projekt składa się z kilku etapów i dla wszystkich etapów został sprządzony komplet dokumentów to w poszczególnych podpunktach pkt. 6 "gotowość projektu" wpisujemy dane dotyczące etapu, którego dokumenty zostały wykonane najpóźniej. Jeżeli dany zakres zgłaszanego projektu nie posiada stosownych dokumentów, to wpisujemy ich brak (dokumenty nie są kompletne dla całości projektu) i podajemy datę wykonania. Wszelkie uwagi i dane dotyczące dokumentów wcześniejszych lub wykonanych dla pewnego etapu (ale jeszcze nie obejmujących całego zakresu projektu) można wpisać w pkt. 2.1 opis ogólny projektu.

9. Czy wpisując wskaźniki monitoringu w pkt. 7 wpisuje się tylko wartość liczbowa czy tez opis (tak jak w przykładowej ankiecie)?

Proszę podać nazwę wskaźnika i jego wartość liczbową.

10. W pkt. 2.4 ankiety - należy podać kwoty netto czy brutto?

Netto w Euro.

11. Czy konieczne jest podanie w pkt. 5.2.1 wartości np. budynku, jeżeli projekt związany jest z jego odnowieniem?

Nie jest konieczne, ale warto zamieścić taką informację.

12. Czy w pkt. 6.5.3 wymagane są właśnie te wymienione wskaźniki? W posiadanym przez nas studium wykonalności są inne wskaźniki rentowności.

Powinny się znaleźć te wymienione w pkt. 6.5.3. Jeżeli są dodatkowe, to można je ewentualnie umieścić w pkt. 2.1 "Ogólny opis projektu".

13. Czy zgłaszając projekt trzeba podać : przewidywane terminy np. wykonania studium, pozwolenia na budowę, dokumentacji technicznej.

Tak

14. W pkt. 5.3. jeśli chodzi o źródła współfinansowania projektu, czy należy wymienić te fundusze do których będziemy się ubiegać o środki na inwestycję, chociaż nie ma gwarancji, że otrzymamy dofinansowanie.

Nie, należy wpisać wszelki inne źródła niż własne i fundusze strukturalne; np. udział kapitału prywatnego.

15. Czy koordynatorem projektu oraz instytucją odpowiedzialną za wdrożenie i zarządzanie projektem może być agencja- będąca koordynatorem jednej z gmin uczestniczących w realizacji projektu, a zgłaszającym powiat?

Oczywiście.

16. Co należy rozumieć przez zgodność projektu z planem zagospodarowania przestrzennego ogólnym, a co z miejscowym?

Nie wszystkie obszary są objęte "planami miejscowymi" i wówczas obowiązują dla nich ustalenia z "ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego". Plany miejscowe wprowadziła ustawa z 7/07/1994 o zagospodarowaniu przestrzennym.

17. Czy gmina, względnie powiat może być zgłaszającym projekt inwestycyjny dotyczący modernizacji i rozbudowy drogi wojewódzkiej, a będącej tylko administrowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg?

Może zgłaszać, ale rozumiemy, że jest to jednoznaczne z gotowością do partycypowania w kosztach przygotowania projektu a następnie do współfinansowania realizacji projektu. Tego typu projekty będą konsultowane z właściwymi sektorowo Wydziałami Urzędu Marszałkowskiego (w tym wypadku Wydział Transportu i Komunikacji). 

18. Czy można wnosić poprawki do pól ankiety już wcześniej wypełnionych? Np. do opisu projektu, partnerów czy przewidywanych terminach wykonania?

Oczywiście, wysyłając je na adres partner@silesia-region.pl.

19. Czy są jakieś znaki, których należy unikać w ankiecie?

Prosimy nie używać znaków specjalnych, takich jak cudzysłowy czy znaki "<", ">".

20. Czy po 20 marca 2002 można składać projekty infrastrukturalne?

Nadal można zgłaszać projekty jednak mogą one nie zostać wzięte pod uwagę przy projektowaniu działań i priorytetów Funduszy Strukturalnych.

21. Jaki jest obecny stan prac nad złozonymi ankietami?

Przyjęte ankiety sprawdzane są pod względem formalnym. Pierwsza nowelizacja przewidywana jest w połowie czerwca br.