Partner II 2007-2013

PARTNER II 2007-2013

PARTNER II - przygotowanie do wykorzystania środków RPO 2007 - 2013

Projekt PARTNER II jest kontynuacją pierwszej edycji Projektu PARTNER, który służył jako baza danych projektów oraz forum wymiany informacji z zakresu Funduszy Strukturalnych w okresie programowania 2004-2006. PARTNER II ma służyć dobremu przygotowaniu beneficjentów do efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007 - 2013.

Baza danych utworzona w ramach projektu PARTNER II pozwoli na identyfikację proponowanych przez potencjalnych beneficjentów projektów w ramach RPO 2007-2013. PARTNER II jest również narzędziem szybkiego przepływu informacji dotyczących nowego okresu programowania. Możliwość zapisywania propozycji projektów w ramach bazy PARTNER II z uwzględnieniem nowych Priorytetów, Działań, typów projektów, kategorii beneficjentów oraz wskaźników osiągnięcia celów projektu pozwoli również lepiej poznać przez potencjalnych wnioskodawców struktury nowego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. PARTNER II ma więc wymiar edukacyjny i jest narzędziem promocji Programu.
Baza PARTNER II zawiera projekty, których beneficjentami są zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak również inne podmioty (np. organizacje pozarządowe, organizacje okołobiznesowe, uczelnie, związki wyznaniowe, Jednostki badawczo-rozwojowe) mogące ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Baza nie zawiera projektów zgłaszanych przez Mikroprzedsiębiorstwa oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.
Projekt jest prowadzony i nadzorowany przez Wydział Rozwoju Regionalnego, który w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest odpowiedzialny za koordynację programowania i wdrażania środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na terenie Województwa.

Baza projektów PARTNER II jest prowadzona na podstawie zgłaszanych przez potencjalnych beneficjentów projektów, w podziale na Priorytety oraz Działania Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
Każdy podmiot, uprawniony do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 jak i inny podmiot zainteresowany otrzymywaniem informacji dotyczących nowego okresu programowania może wyznaczyć osobę (tzw. Koordynatora) odpowiedzialną za stałą, bieżącą współpracę z Wydziałem Rozwoju Regionalnego. Koordynator zostanie wskazany przez właściwy organ zarządzający podmiotem. Po otrzymaniu zgłoszenia, WRR wpisze dane koordynatora do bazy koordynatorów oraz nada login oraz hasło dla indywidualnego koordynatora, które zostanie przesłane na wskazany adres poczty elektronicznej. Zaleca się wyznaczenie osób mających doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Koordynatorzy pełniący swoją funkcję w okresie 2004-2006 powinni zostać ponownie zgłoszeni przez właściwy podmiot w celu nadania loginu do nowej bazy projektów oraz ewentualnej aktualizacji danych teleadresowych.
Koordynatorem może zostać zarówno pracownik/jednostka danego podmiotu jak również podmiot zewnętrzny, któremu właściwy organ udzieli stosownego pełnomocnictwa (np. agencja rozwoju lokalnego).
WRR zaleca zgłoszenie jednego koordynatora bazy PARTNER II odpowiedzialnego za komunikację z WRR, jednakże dopuszcza się sytuację, w której dany podmiot zgłasza kilka osób do pełnienia funkcji koordynatorów ze względu na merytoryczny zakres ich obowiązków.

Koordynator odpowiedzialny są w imieniu właściwego organu zarządzającego za:

  • stały, bezpośredni kontakt z Wydziałem Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • zgłaszanie do bazy projektów PARTNER II propozycji projektów podmiotu który reprezentuje - w formie ankiety,
  • koordynację i stały monitoring prac nad zgłoszonymi przez dany podmiot projektami,
  • raportowanie o postępach w przygotowywaniu projektów do realizacji,
  • współpracę z WRR w kwestii stałej informacji nt. zgłoszonych projektów,
  • udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych dotyczących instrumentów finansowych Unii Europejskiej - informacja i zaproszenia będą przesyłane na bieżąco,
  • rozpowszechnianie pozyskanych informacji w ramach reprezentowanej jednostki,

Ze względu na ilość podmiotów zaangażowanych w projekt PARTNER II oraz potrzebę szybkiego przepływu informacji, większość informacji będzie przekazywana drogą elektroniczną: korespondencja e-mail oraz dostęp do informacji na stronach www.

WRR zobowiązuje się do bieżącego informowania Koordynatora o pracach nad Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w Województwie Śląskim, w szczególności udzielana informacja dotyczyć będzie: kryteriów wyboru projektów, aktualizacji dokumentów programowych, wytycznych dotyczących opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, ogłoszeń o planowanych konkursach, wyników wyboru projektów. Elektroniczne wersje wszystkich dokumentów dotyczących projektu PARTNER II oraz bieżące informacje nt. procesu programowania i wdrażania Funduszy Strukturalnych będą również publikowane na stronie internetowej www.silesia-region.pl.

Zarząd Województwa oczekuje na wprowadzenie do bazy projektów PARTNER II przez Koordynatora drogą elektroniczną propozycji projektów w formie ankiety (dane dostępowe koordynatorzy otrzymają pocztą elektroniczną).