Pierwszy warsztat edukacyjny w ramach projektu Silesia. 4Professionals

Zdjęcie przedstawia grupę 15 osób, która stoi przed budynkiem i trzyma tablicę z napisem FAB LAB Ísafjörður.

W dniach 19-21 września 2022 roku odbyło się drugie spotkanie projektowe z przedstawicielami partnera islandzkiego w ramach projektu Silesia. 4Professionals (Śląskie. Dla Zawodowców ). Spotkanie miało charakter warsztatu edukacyjnego, który został przeprowadzony w Islandii.

Uczestnikami byli reprezentanci instytucji partnerskiej Vestfjarðastofa z Islandii, przedstawiciele z partnerskich instytucji z regionu śląskiego zaangażowanych wraz z Województwem Śląskim w realizację innego projektu pt. Śląskie. Zawodowcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, tj.: Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przedstawiciele Województwa Śląskiego reprezentowani przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podczas 3-dniowego warsztatu przedstawiciele strony polskiej odbyli spotkania w Agencji Rozwoju Regionalnego (Vestfjarðastofa) z przedstawicielami Centrum Szkolenia dla Dorosłych (Fræðslumiðstöð), którzy przedstawili politykę edukacji na Fiordach Zachodnich, omówili instrumenty i narzędzia stosowane w systemie edukacji i w procesie nauczania oraz przedstawili kwestie promowania innowacyjności i rozwoju projektów wymiany energii na Fiordach Zachodnich. Kwestie te stanowią bardzo istotny kierunek kształcenia zawodowego w regionie. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość spotkania się z przedstawicielem przedsiębiorców, który przedstawił możliwości i problemy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób pracujących w Islandii. Spotkano się też z Zarządem Szkoły Średniej (Menntaskólinn) w Ísafjörður oraz przedstawicielami Szkoły Zawodowej (Iðnskóli), a także pracowni Fab Lab-u. Podczas tych spotkań dyskutowano na temat sytuacji i problemów w szkolnictwie zawodowym w Islandii oraz poruszono kwestie w zakresie współpracy biznesu ze szkołami zawodowymi, zatrudniania i pracy nauczycieli oraz  jakości kształcenia zawodowego. Ostatniego dnia wizyty, dyskutowano z przedstawicielami Centrum Edukacji i Szkoleń (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins) w Reykjaviku na temat funkcjonowania systemu edukacji zawodowej w Islandii w kontekście jego problemów i planów na przyszłość. Uczestnicy wzięli także udział w spotkaniu w IÐAN Fræðslusetur, które jest prywatnym centrum kształcenia zawodowego wspieranym przez Konfederację Pracodawców i Pracowników Przemysłu i Usług. Podczas rozmowy z doradcą edukacyjno-zawodowym ze strony IÐAN, zapoznano się m.in. z islandzkimi ramami kwalifikacji i edukacji, systemem początkowego kształcenia zawodowego i nabywania końcowych kwalifikacji, rozwiązań dotyczących walidacji systemów uczenia się oraz funkcjonalnych standardów w programach nauczania i szkolenia personelu edukacyjnego.

Kończąc wizytę studyjną partnerzy z Islandii i Polski omówili zakres tematyczny kolejnego spotkania projektowego, które jest zaplanowane w formie warsztatowej.


English below

“The first educational workshop as part of the “Silesia. 4Professionals” project

The second project meeting was held on September 19-21, 2022, with representatives of the Icelandic partner as part of the project “Silesia. 4Professionals”. The meeting was an educational workshop, which was held in Iceland.

The participants were representatives of partner institution Vestfjarðastofa from Iceland, representatives of partner institutions from the Silesia region involved with the Silesia Voivodship in the implementation of another project entitled “Silesia. Professionals” under the Regional Operational Program of the Silesian Voivodeship for 2014-2020, i.e.: The Katowice Special Economic Zone in Katowice, Chamber of Crafts and Small and Medium Enterprises in Katowice and Chamber of Commerce and Industry in Katowice and representatives of the Silesia Voivodeship represented by employees of the European Social Fund Department of the Marshal's Office of the Silesia Voivodship.

During the 3-day workshop, representatives of the Polish side held meetings at the Regional Development Office (Vestfjarðastofa) with representatives of the Adult Training Center (Fræðslumiðstöð), who presented the education policy in the Westfjords, discussed the instruments and tools used in the education system and in the teaching process and presented issues of promoting innovation and developing energy exchange projects in the Westfjords. These issues are a very important direction of vocational education in the region. In addition, the participants had the opportunity to meet with a representative of entrepreneurs, who presented opportunities and problems in raising the level of professional qualifications of people working in Iceland. There was also a meeting with management of the Secondary School (Menntaskólinn) in Ísafjörður and representatives of the Vocational School (Iðnskóli) and the Fabrication Laboratory. During these meetings, the situation and problems in vocational education in Iceland were discussed, as well as issues related to cooperation between business and vocational schools, the employment, work of teachers and the quality of vocational education. On the last day of the visit, workshop’s participants with representatives of the Education and Training Center (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins) in Reykjavik discussed about the functioning of the vocational education system in Iceland in the context of its problems and plans for the future. Participants also attended a meeting at IÐAN Fræðslusetur, which is a private vocational training center, supported by the Confederation of Employers and Workers in Industry and Services.

During the conversation with the educational and vocational advisor from IÐAN, participants learnt about: the Icelandic qualifications and education framework, the system of initial vocational training and the acquisition of final qualifications, solutions regarding the validation of learning systems and functional standards in teaching programs and training of educational personnel.

At the end of the study visit, the partners from Iceland and Poland discussed the thematic scope of the next project meeting, which is planned in workshop form.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Zdjęcie przedstawia grupę 15 osób, która stoi przed budynkiem i trzyma tablicę z napisem FAB LAB Ísafjörður. Zdjęcie przedstawia osobę prowadzącą warsztat edukacyjny oraz cześć pomieszczenia z 3 osobami, które siedzą przy stołach. Zdjęcie przedstawia osobę prowadzącą warsztat edukacyjny w FAB-LAB-ie , która stoi przy tablicy. Zdjęcie przedstawia warsztat stolarski w FAB-LAB-ie. Zdjęcie przedstawia kobietę prowadzącą warsztat edukacyjny, która stoi przy tablicy. Zdjęcie przedstawia mężczyznę prowadzącego warsztat edukacyjny, który stoi przy tablicy. Zdjęcie przedstawia kobietę prowadzącą warsztat edukacyjny, która siedzi przy biurku z głową skierowaną w stronę tablicy. Zdjęcie przedstawia grupę osób siedzących przy stołach na spotkaniu edukacyjnym oraz osobę prowadzącą , która siedzi przy biurku przed laptopem oraz drugą osobę prowadzącą, która stoi przy tablicy. Zdjęcie przedstawia grupę osób siedzących przy stołach w pomieszczeniu na warsztacie edukacyjnym oraz osobę prezentującą, która stoi przy laptopie. Zdjęcie przedstawia grupę siedzących osób na warsztacie edukacyjnym w FAB-LAB-ie oraz osobę prezentującą przy tablicy. Zdjęcie przedstawia osoby zwiedzające warsztat zawodowy obróbki metali. Zdjęcie przedstawia grupę 8 osób podczas zwiedzania warsztatu zawodowego obróbki metali.