Plus dla owcy

fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowy, które są efektem rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus

W tym roku Województwo Śląskie przeznaczyło ponad 430 tys. zł na wsparcie zadania „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez prowadzenie wypasu owiec na wybranych halach, polanach i łąkach górskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim” realizowanego przez Fundację Pasterstwo Transhumancyjne z siedzibą w Koniakowie oraz ponad 62,5 tys. zł na wsparcie zadania „Jurajskie siedliska nieleśne pod ochroną – wypas owiec i kóz na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej” realizowanego przez Fundację Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z siedzibą w Podlesicach. Zgodnie z zadaniem konkursu wypas owiec i kóz w tym roku będzie prowadzony na ponad 550 ha na terenie Beskidów oraz 100 ha na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Rozstrzygnięto także drugi konkurs na realizację zadań promujących Program Owca Plus. Wsparciem objęto trzy zadania na łączną kwotę blisko 20 tys. zł. Środki te przeznaczono na przeprowadzenie m.in. festynów i warsztatów dotyczących tradycji i zwyczajów związanych z pasterstwem i kulturą obszarów beskidzkiego i jurajskiego oraz promocję produktów pochodzenia owczego.

Program Owca Plus już od 13 lat wspiera w województwie śląskim hodowlę owiec i kóz, a także ochronę bioróżnorodności Beskidów oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej „Owca Plus” funkcjonuje w woj. śląskim od 2007 r. Już po dwóch pierwszych latach zaobserwowano zwiększenie powierzchni terenów pastwiskowych i pogłowia owiec oraz zwiększenie bioróżnorodności roślinności łąk czy polan. Odnotowano także większe zaangażowanie społeczności lokalnych w podtrzymywanie tradycji i zwyczajów i silniejsze zainteresowanie turystów pasterstwem i czynną ochroną przyrody.

W 2010 r. samorząd woj. śląskiego zdecydował o kontynuowaniu programu do 2014 r., który następnie został przedłużony do 2020 r. Obecnie trwają prace nad kontynuacją funkcjonowania programu w następnych latach.

Linki do stron zewnętrznych
Program OWCA plus