Program ochrony i rozwoju pszczelarstwa

Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030 - konsultacje społeczne

Załącznik do uchwały nr 22 / 389 / VI / 2023
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.01.2023 r.

Konsultacje projektu programu pn. „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego do udziału w konsultacjach projektu programu pn. „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030”.

„Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030” ma na celu przedstawienie planu rozwoju pszczelarstwa na poziomie wojewódzkim. W projekcie programu przedstawione zostały m.in. zagadnienia dotyczące znaczenia pszczoły miodnej w ekosystemach lądowych i gospodarce, w zapylaniu roślin i utrzymaniu bioróżnorodności, współczesne zagrożenia dla pszczół, lokalne zasoby genetyczne pszczół i ich wykorzystanie oraz charakterystyka i wizja rozwoju pszczelarstwa na terenie województwa śląskiego.

Konsultacje trwać będą w okresie od 12.01.2023 r. do 20.02.2023 r. Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu programu pn. „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030” należy przekazywać wyłącznie za pomocną formularza zgłaszania uwag:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: anna.piszczek@slaskie.pl oraz zawadad@slaskie.pl
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich; ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Wszystkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone oraz zgodnie ze sposobem odniesienia się do nich, zostaną wykorzystane przy opracowaniu dokumentu pn. „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030”.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. analizy opinii udzielonych podczas konsultacji dotyczących projektu dokumentu pn. „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030”,
  2. archiwizacji dokumentacji do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia) oraz obowiązek prawny administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z:
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (w szczególności art. 11 ust. 3),
  • ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (w szczególności art. 18 pkt 3, art. 19a),
  • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 39),
  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6) oraz rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację oraz zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa lub publikowane w BIP Urzędu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
Załączniki
Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030 - projekt dokumnetu [PDF 7,9MB]
Formularz uwag [DOCX 28,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 22 /389 / VI / 2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 4.01.2023 r.