Projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"

 Logo KPO, RP i UE Logo KPO, RP i UE
Dofinansowanie: 21 500 000,00 zł

Projekt pn.  „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”,

dofinansowany w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. 

  • Beneficjent: Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
  • Całkowita kwota dofinansowania: 21 500 000,00 zł;
  • Okres realizacji projektu:01.2023 r. - 30.06.2026 r.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje.

Instytucją odpowiedzialną za inwestycję jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które powierzyło zadanie przeprowadzenia i nadzoru nad konkursem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcję Jednostki Wspierającej.

Celem strategicznym KPO Polski jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym, co będzie odbywać się w szczególności poprzez przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, która w sposób odpowiedzialny wykorzystuje zasoby środowiska, a także rozwój oparty na wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych.

Zadaniem przedsięwzięcia A3.1.1  jest natomiast budowa systemu koordynacji działań w regionach, zorientowanych na wsparcie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie.

W konsekwencji, Województwo Śląskie, w imieniu którego realizatorem działań będzie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przystąpiło w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, do realizacji projektu pn.„Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy, zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, co przyczynić się ma do wzmocnienia korelacji pomiędzy faktycznymi potrzebami rynku pracy a przygotowaniem kadr i społeczeństwa do zachodzących zmian. Daje to możliwość właściwego spostrzeżenia rozwoju i umiejętności w długofalowym planowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego województwa śląskiego, a także daje szansę na planowanie kształtowania uporządkowanej współpracy różnych podmiotów i instytucji, mających wpływ na rozwijanie umiejętności przez mieszkańców regionu, co stanowi istotny warunek dla zachowania dynamiki wzrostu gospodarczego, wyjścia z kryzysu COVID-19 i adaptację do zmian społecznych.

Zadania będą realizowane przy pomocy powołanego w ramach projektu Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, jako gremium wspierającego wdrażanie, koordynację i monitorowanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie śląskim.

Linki do stron zewnętrznych
Aktualności projektu