Projekt Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego

Ruszają konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie: art. 11 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 9 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

ogłasza konsultacje projektu
Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie rcas.slaskie.pl.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby p[prywatne. W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa śląskiego, oraz 
w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, zapoznanie się z ww. dokumentami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego jest ograniczone.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 109, +48 (32) 77 99 108,
fax: +48 (32) 77 99 174
polityka.rewitalizacja@slaskie.pl

z dopiskiem konsultacje Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uwagi można przekazywać w terminie do 18 grudnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy 
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Regionalną Polityką Rewitalizacji Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl

Załączniki
Projekt Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego [PDF 3,4MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego [PDF 8,1MB]
Formularz zgłaszania uwag do dokumentów [DOC 56,0kB]
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 47,1kB]
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [PDF 145,4kB]
Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [PDF 478,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Uchwała Zarządu nr 2717/190/VI/2020 z dnia 2020-11-25