Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2024-2026

 fot. Lukas / pexels.com fot. Lukas / pexels.com
Ogłoszono otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2024-2026 – Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim.

Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2012 r. do zadań własnych samorządu województwa należy m.in. prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych..

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci - noworodków i niemowląt znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, tzn. pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. Są to dzieci niechciane, dzieci pozostawione po urodzeniu w szpitalu na oddziałach noworodkowych, pozostawione w oknie życia, dzieci opuszczone na oddziałach pediatrycznych oraz odebrane rodzicom na skutek interwencji sądu lub policji.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie podmiot prowadzący interwencyjny ośrodek preadopcyjny przeznaczony dla maksymalnej liczby 15 dzieci w wieku do pierwszego roku życia.

Zlecenie tego rodzaju zadania odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje o zasadach ogłoszonego konkursu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie (strona ROPS)