Przewodniczący Sejmików o europejskiej wspólnocie

 Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS

Znaczenie akcesji w szeregi Unii Europejskiej w dwudziestą rocznicę tego wydarzenia zdominowało tematy poruszane podczas odbywającego się w Podzamczu k. Ogrodzieńca Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczpospolitej Polskiej

W obradach uczestniczył także były Prezes Rady Ministrów i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek oraz radna Sejmiku Województwa Śląskiego Alina Bednarz.

- Przystąpienie do Unii Europejskiej było ukoronowaniem naszej drogi do wolności, ale też dowodem, jak wielką wartością dla nas Polaków jest demokracja. Wspólnocie zawdzięczamy rozwój gospodarczy. Myślę, że nasza pozycja w Europie będzie coraz silniejsza – komentuje przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jacek Jarco.

Przewodniczący Sejmików przyjęli podczas konwentu wspólną deklarację.

- Odbudowywany od 27 maja 1990 roku polski samorząd terytorialny stał się nie tylko filarem demokracji lokalnej, ale także efektywnym gospodarzem swoich gmin i miast, a wkrótce również powiatów i regionów. Byliśmy w stanie niemal natychmiast podjąć i zrealizować wielki wysiłek nadrobienia zapóźnień cywilizacyjnych powstałych w okresie oddzielenia Polski od rdzenia Europy przez żelazną kurtynę.

Równocześnie podjęliśmy przedsięwzięcia rozwojowe, dzięki którym odkrywaliśmy i uruchamialiśmy lokalne potencjały. Ich skuteczne wykorzystanie wymagało jednak zarówno nowych, zewnętrznych środków finansowych, jak i zintegrowanego podejścia do prowadzenia polityki rozwoju. Oba te uwarunkowania w wielkim stopniu zostały spełnione dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Polityka spójności oraz wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, kształtowana wspólnie w skali całej Unii Europejskiej, stworzyła wielką szansę przyspieszenia modernizacji i rozbudowy naszej infrastruktury technicznej i społecznej, służącej podnoszeniu jakości życia Polaków.

Proces ten był możliwy i jest skutecznie realizowany dzięki zaangażowaniu naszych społeczności lokalnych i regionalnych. Powierzenie samorządowi terytorialnemu odpowiedzialności za rozwój: w skali lokalnej – gminom i powiatom, oraz regionalnej – upodmiotowionym województwom, które są gospodarzami wielkiej części programów i funduszy unijnych, umożliwiło Polsce wykorzystanie tej szansy w maksymalnym stopniu. Potwierdzają to liczne oceny merytoryczne, przeprowadzane przez instytucje krajowe i europejskie. Najlepszym tego dowodem jest utrzymujące się na poziomie około 90 %, jednym z najwyższych w skali całej Unii Europejskiej, poparcie społeczne dla naszego w niej członkostwa. Wymowny jest zwłaszcza fakt, że od roku 2019 ponad połowa osób pytanych o swoją autoidentyfikację określa się mianem „Polak i Europejczyk”. Dlatego uczestnicy Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej, uznając dwudziestolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej za nadzwyczajny czas rozwoju, wzajemnie korzystny dla Polski i dla Europy, dziękują wszystkim zaangażowanym na każdym szczeblu w proces budowy zjednoczonej Europy i deklarują pełne uczestnictwo naszych społeczności lokalnych i regionalnych w jej dalszym rozwoju – czytamy w dokumencie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. fot. Tomasz Żak / UMWS