Regionalna Polityka Miejska - konsultacje spoleczne

Ogłoszenie

Zarząd Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 10a ust. 1, art. 11 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 9 oraz art. 41 ust. 2 pkt. 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały nr V/60/4/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego

ogłasza

konsultacje projektu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wraz z Prognozą dostępny jest na stronie Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce Plan rozwoju, Planowanie przestrzenne i geodezja oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby fizyczne. W związku z wprowadzonym stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, zapoznanie się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest ograniczone. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 77 40 353, fax: +48 (32) 20 78 181
e-mail: politykamiejska@slaskie.pl

z dopiskiem konsultacje Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uwagi można przekazywać w terminie do 3 grudnia 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki
Projekt Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego [PDF 7,7MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnej Polityki Miejskiej [PDF 9,5MB]
Formularz zgłaszania uwag do dokumentów [DOC 58,5kB]
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 480,6kB]
Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [PDF 567,0kB]
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach [PDF 166,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 2416/285/VI/2021