Regionalny Plan Transportowy - konsultacje projektu

Obwieszczenie
Zarząd Województwa Śląskiego

Na podstawie: art. 11 ust. 2 pkt 1, 2, 5, art 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),

ogłasza
konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju - Transport, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 77 99 111, +48 (32) 77 99 115,
fax: +48 (32) 77 99 174
strategia-transport@slaskie.pl

z dopiskiem konsultacje Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Uwagi można przekazywać w terminie do 15 sierpnia 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl

Załączniki
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego - projekt ( wersja e-dostępna dokumentów) [ZIP 28,6MB]
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego - projekt [ZIP 25,5MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko ( wersja e-dostępna dokumentów) [ZIP 11,1MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko [ZIP 9,2MB]
Formularz zgłaszania uwag [DOCX 27,9kB]
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 197,2kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1264/350/VI/2022 z dnia 2022-07-20