Regionalny Plan Transportowy - rozpoczęcie prac

Ogłoszenie o przystąpiniu do opracowania Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. Zm.)

ogłasza,

że przystąpiono do opracowania Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego. Opracowany Plan będzie dokumentem wdrożeniowym dla Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, a jego opracowanie jest obligatoryjne dla spełniania przez Województwo Śląskie warunku podstawowego Celu Polityki 3 w obszarze transportu na poziomie regionalnym dla polityki spójności UE 2021-2027.

Założenia do dokumentu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl (zakładka plany rozwoju), na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie rcas.slaskie.pl. W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa śląskiego, oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, zapoznanie się z ww. dokumentem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego jest ograniczone. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać pisemnie lub elektronicznie na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 109, fax: +48 (32) 77 99 174 
strategia-transport@slaskie.pl

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Uwagi można przekazywać do 28 lutego 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o przystąpieniu do Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl.

Załączniki
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego - ZAŁOŻENIA [PDF 75,8kB]
Informacja o ochronie danych osobowych — RPT [PDF 48,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 124/206/VI/2021 z dnia 2021-01-20