Rusza marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2020

 fot. arch  UMWS Tomasz Żak fot. arch UMWS Tomasz Żak
Nabór wniosków będzie trwał do 22 kwietnia 2020 roku

24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 686/113/VI/2020 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

  1. działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
  2. działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
  4. tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Składane przez gminy wnioski o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 12 października 2020 roku.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku będzie trwał 20 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 22 kwietnia 2020 roku.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zwracamy się z prośbą o przesłanie dokumentacji na adres: Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2020. O zachowaniu terminu decyduje data nadania wniosku o pomoc (data stempla pocztowego).

Zasady oraz wniosek o pomoc finansową dotyczący udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie „Marszałkowski Konkurs Sołecki” w 2020 roku znajdują się na stronie konkursu.

Linki do stron zewnętrznych
Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2020 


tagi: