Silesia pod błękitnym niebem

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Śląskie podpisały umowę na realizację wspólnego przedsięwzięcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Śląskie podpisały umowę, na mocy której zrealizowane zostanie wspólne przedsięwzięcie pn. „Silesia pod błękitnym niebem”. W jego ramach obydwie strony zorganizują konkursy na realizację projektów w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

Województwo śląskie jest szczególnym obszarem w kraju z uwagi na wysoki stopień urbanizacji i uprzemysłowienia. Produkuje się tu ponad 1/5 krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych, a także prawie połowę zanieczyszczeń gazowych. Walka z zanieczyszczeniem powietrza jest więc jednym z priorytetów Województwa Śląskiego. Szczególnie w okresie grzewczym, jesienią i w zimie, normy zanieczyszczeń są mocno przekroczone, co negatywnie wpływa m.in. na zdrowie mieszkańców regionu. Dlatego władze lokalne podejmują szereg inicjatyw w celu ograniczenia szkodliwej emisji, również z wykorzystaniem nowych technologii. Jedną z nich jest wspólne przedsięwzięcie, jakie Województwo Śląskie ma realizować z z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

„W ubiegłym roku Sejmik Województwa przyjął uchwałę antysmogową – wspólne przedsięwzięcie jest jedną z form realizacji jej założeń, chociażby w kontekście rozwoju technologii z dziedziny ochrony środowiska i energetyki. Angażujemy więc nasz potencjał i środki unijne, by walczyć z niską emisją i pobudzić innowacyjność w regionie” – mówi Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kolejny raz podejmuje współpracę z jednostką samorządową, by dzięki innowacjom osiągnąć korzyści dla gospodarki i dla społeczeństwa. Centrum realizuje już inicjatywy z Województwem Lubelskim w dziedzinie fotoniki i z Województwem Łódzkim w obszarze zdrowia i poprawy jakości życia seniorów. W zeszłym miesiącu Centrum podpisało także porozumienie z Województwem Dolnośląskim odnośnie do B+R w technologiach biomedycznych.

„Dzięki tej formule mamy możliwość odkrycia rozwiązania realnego problemu zdiagnozowanego przez jednostkę samorządową. W tym przypadku daje ono możliwość realizacji przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe innowacyjnych projektów, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza, a tym samym dla zdrowia Polaków. Mamy nadzieję, że innowacyjne technologie po przetestowaniu w województwie śląskim zostaną z sukcesem wdrożone także w innych regionach Polski zmagających się z problemem zanieczyszczenia powietrza. – mówi Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Podpisana dziś umowa to kolejny krok do celu. Następnym będzie ogłoszenie konkursu, które planujemy na koniec tego miesiąca.” W ramach konkursów możliwa będzie realizacja badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac wdrożeniowych w obszarach takich jak energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport czy medycyna. Badania będą mogły dotyczyć na przykład zrównoważonego transportu, energii ze źródeł odnawialnych, monitoringu i sterowania emisją zanieczyszczeń powietrza, systemów alarmowania mieszkańców czy diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych degradacją środowiska.

Budżet przedsięwzięcia, które realizowane ma być przez 10 lat, wyniesie łącznie 100 mln zł (po 50 mln zł z obydwu stron). Wkład NCBR będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, natomiast wkład Województwa Śląskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Stronami ogłaszającymi konkursy będą wspólnie NCBR oraz Województwo Śląskie – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, przy czym w ramach naborów NCBR możliwe będzie finansowanie wyłącznie badań przemysłowych realizowanych przez konsorcja naukowe (przedsiębiorcy + jednostki naukowe). Śląskie Centrum Przedsiębiorczości umożliwi finansowanie wyłącznie prac rozwojowych i wdrożeniowych (nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych, służących do komercjalizacji wyników prac B+R). Budżet przedsięwzięcia wynosi 100 mln złotych – wartość wkładu NCBR to 50 mln złotych, wartość wkładu Województwa Śląskiego również 50 mln zł. Pierwsze nabory przewidziane są na listopad 2018, finansowanie projektów przewidziane jest na lata 2018-2023.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka