Śląskie inwestuje w ochronę zdrowia

 Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie podsumowano inwestycje realizowane w placówce w latach 2019-2024 i zaprezentowano plany na przyszłość

W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i zastępca dyrektora szpitala ds. ekonomicznych Beata Kuchta.

„Inwestycje w służbie zdrowia to jeden z priorytetów kończącej się kadencji samorządu. W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w latach 2019-2024 dofinansowanie dla realizacji projektów w placówce z budżetu województwa śląskiego wyniosło ponad 79,5 mln zł. Łączne wsparcie z Unii Europejskiej w latach 2014-2023 to z kolei 36,5 mln zł. To jeden z najważniejszych szpitali w regionie i zależy nam na tym, by się rozwijał, modernizował i wzbogacał o nowoczesny sprzęt, który ratuje zdrowie i życie mieszkańców” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

„Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla szpitala w Częstochowie miało ogromne znaczenie w kontekście walki z pandemią COVID-19. Dziękuję marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu za owocną współpracę w kończącej się kadencji samorządu i liczę, że nowa perspektywa unijna pozwoli placówce się rozwijać i dalej inwestować w nowoczesny, służący pacjentom sprzęt i niezbędną modernizację oddziałów” – mówił prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Wśród najważniejszych zrealizowanych w tym czasie projektów znajdują się m.in.:

 • modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Zakładu Medycyny Nuklearnej – dotacja w wysokości 2,6 mln zł (2019 rok).
 • modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w obiekcie przy ul. PCK 7 (II piętro budynku A) na rzecz Ośrodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej i Ośrodka Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej – dotacja w wysokości 1,14 mln zł (2019 rok).
 • zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki – dotacja w wysokości 2,85 mln zł (2020 rok).
 • zakup aparatów ultrasonograficznych (8 szt.) dla potrzeb oddziałów – dotacja w wysokości 1,2 mln zł.
 • dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych strefy wejściowej do budynku D i pomieszczeń parteru oraz wymiana 2 dźwigów szpitalnych w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 (współfinansowanie z PFRON) – dotacja w wysokości 1,6 mln zł (2020 rok).
 • wsparcie w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19- modernizacja sali operacyjnej w obiekcie przy ul. PCK oraz pomieszczeń w nieużytkowanym obiekcie szpitala przy Al. Pokoju 44 – dotacja w wysokości 1,3 mln zł (2020 rok).
 • doposażenie zakładów radioterapii - wymiana akceleratora - zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia (wkład własny z Województwa Ślaskiego) – dotacja w wysokości 1,3 mln zł (2021 rok).
 • eCareMed - Wdrożenie e-usług - wkład własny w ramach RPO WSL – dotacja w wysokości 1,3 mln zł (2021 rok).
 • podniesienie standardu infrastruktury technicznej Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
 • obiekt przy ul. Bialskiej 104/118, w celu spełnienia wymagań akredytacyjnych – dotacja w wysokości 1,55 mln zł (2022 rok).
 • modernizacja ciągu technologicznego przygotowywania posiłków w Kuchni Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – dotacja w wysokości 2,1 mln zł (2022 rok).
 • modernizacja pomieszczeń (VI piętro, budynek A) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 z przeznaczeniem na Oddział Udarowy – dotacja w wysokości 1,3 mln zł (2022 rok).
 • wkład własny do projektu eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, planowana realizacja w ramach środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – dotacja w wysokości 3,2 mln zł (2022 rok).
 • wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 – dotacja w wysokości 6,8 mln zł (2023 rok). W 2019 roku udzielono również szpitalowi dwóch pożyczek na kwotę 10 mln zł, które zostały umorzone przez Województwo Śląskie.

W 2021 roku udzielono pożyczki na kwotę 5 mln zł, w tym kwota umorzona 1,65 mln zł. W 2022 roku udzielono pożyczki na kwotę 4,55 mln zł.

Planowane w tym roku dotacje w łącznej kwocie 36,9 mln zł dotyczą:

 • Wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 (kontynuacja)
 • Zwiększenia efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z zakupem niezbędnej aparatury medycznej (zadanie wieloletnie finansowanie z budżetu Województwa w latach 2024-2025 ) zakończono prace projektowe w celu wyłonienia wykonawcy,
 • Zakupu rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pracowni rezonansu magnetycznego
 • Zakup cyfrowej centrlali telefonicznej
 • Przeniesienia Pracowni Brachyterapii z budynku „H” (poziom -1) do Zakładu Radioterapii zlokalizowanego w budynku „O”
 • Zakupu aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistyki
 • Zakupu morcelatora dla potrzeb Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej
 • Utworzenia 3 dodatkowych stanowisk rehabilitacji na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Zakupu pompy do kontrapulsacji dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Zakupu inkubatora transportowego dla potrzeb Oddziału Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
 • Doposażenie Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej w urządzenia niezbędne do prowadzenia właściwej opieki ginekologicznej osób z niepełnosprawnościami
 • Zakup systemu do elektronicznej obsługi dokumentacji
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS