Śląskie. Wyzwania demograficzne

Koncepcja polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa

Województwo śląskie stoi przed wyzwaniem związanym ze zmniejszającą się liczbą ludności, zarówno wskutek niekorzystnych ruchów migracyjnych, jak i w efekcie niekorzystnego ruchu naturalnego ludności. Prognozy demograficzne przygotowywane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że tendencje te będą się pogłębiać, co w perspektywie kilkunastu lat może skutkować licznymi problemami społecznymi i gospodarczymi. Negatywne tendencje demograficzne występują także w innych regionach Polski, niemniej jednak województwo śląskie jest regionem, w którym nasilenie tych tendencji jest i prawdopodobnie będzie najbardziej odczuwalne szczególnie w sferze społecznej i gospodarczej.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1893/217/V/2017 z dnia 19.09.2017 roku przyjął dokument pod nazwą „Śląskie. Wyzwania demograficzne” stanowiące koncepcję polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa w województwie śląskim. Opracowany dokument poza analizą sytuacji demograficznej województwa wskazuje na obszary, które wymagają wsparcia oraz prezentuje pożądane kierunki w ramach działań, mające na celu przeciwdziałanie depopulacji.

Dokument Koncepcji powstał w stałej współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz we współpracy z ekspertami, którzy uczestniczyli w pracach warsztatowych w ramach prac nad dokumentem.   

Problematyka poruszana w ramach Koncepcji oraz wynikające z niej działania wprost korespondują z zapisami „Strategii polityki społecznej województwa śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”.

Załączniki
Śląskie. Wyzwania demograficzne [PDF 2,0MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Nr 1893 / 217 /V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego