Sprawozdanie końcowe z Programu ochrony powietrza za lata 2020-2023

Zbliża się termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadań wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego za lata 2020 - 2023 rok przyjętego Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Zgodnie z art. 94 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54) wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz starosta przekazują, w zakresie swojej właściwości, właściwemu zarządowi województwa oraz właściwemu inspektorowi ochrony środowiska  w terminie 5 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92, sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu i jego aktualizacji lub planu obejmujące cały okres ich realizacji.

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów POP obejmuje wszystkie jednostki samorządowe i podległe im jednostki na terenie województwa śląskiego.

Sprawozdanie końcowe w zakresie działań naprawczych powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a także działania wspomagające i powinno zostać sporządzone zgodnie z rocznymi sprawozdaniami  z Programu przedkładanymi do Zarządu Województwa Śląskiego uwzględniając wszystkie dokonywane korekty (ostatnie wersje sprawozdań zostały dostarczone do wszystkich podmiotów w dniu 29.04.2024 r przez tut. Urząd Marszałkowski).

  • Okres sprawozdawczy: 07.2020 r. – 31.12.2023 r.
  • Obszar obowiązywania: całe województwo
  • Termin składania sprawozdań: 31.05.2024 r .

Przypominamy, że zgodnie z art. 315a ust.1 pkt 4 ww. ustawy za niedotrzymanie terminów przekazania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza i ich aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92, przewidziano karę w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł.

Wypełnione tabele sprawozdawcze za lata 2020- 2023 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego powinny zostać przekazane wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Sprawozdanie należy przedłożyć również do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kontakt telefoniczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych
Referat ds. planowania w zakresie środowiska.
tel +48 (32) 77 44 405, (32) 77 44 879

Załączniki
Instrukcja dot. wypełnienia sprawozdania [PDF 952,1kB]
Wzór sprawozdania [DOCX 37,6kB]