Sprawozdawczość z Programu Ochrony Powietrza za 2020 rok

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z POP za 2020 rok dotyczy następujących programów:

W tym celu proces sprawozdawczy podzielono na etapy.

I Etap : Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, Uchwała nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku Sejmiku Województwa Śląskiego (program zakończony 05.07.2020 );

Okres sprawozdawczy : 01.01.2020 r.  – 05.07.2020 r.  

Obszar obowiązywania: całe województwo.

Termin składania sprawozdań : 15.10.2020 r (okres zakończony).

II Etap : Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego, 

Uchwała nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Śląskiego. (program obowiązujący)

Okres sprawozdawczy : 06.07.2020 r.  – 31.12.2020 r.

Obszar obowiązywania: całe województwo.

Termin składania sprawozdań : 15.02.2021 r .

III Etap : Program ochrony powietrza dla strefy śląskiej mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu, 

Uchwała nr VI/12/7/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Sejmiku Województwa Śląskiego.

Okres sprawozdawczy : 01.01.2020 r.  – 31.12.2020 r.

Obszar obowiązywania: strefa śląska.

Termin składania sprawozdań : 30.04.2021 r .

Okres sprawozdawczy z Etapu I został zakończony i trwa weryfikacja nadesłanych sprawozdań. Zbliża się termin złożenia sprawozdań wskazanych w Etapie II oraz Etapie III (dotyczy strefy śląskiej) w związku z powyższym Departament Ochrony Środowiska udostępnia wszystkim podmiotom zobowiązanym do realizacji POP aktualne tabele sprawozdawcze, które dotyczą obowiązku sprawozdawczego za 2020 rok z uchwalonego 22 czerwca 2020 roku Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego (Etap II). 

Dla uchwalonego 26 sierpnia 2019 roku Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu (Etap II) obowiązują tabele udostępnione w Etapie I. 

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów Programu ochrony powietrza obejmuje wszystkie jednostki samorządowe i podległe im jednostki na terenie województwa śląskiego.

Sprawozdanie w zakresie działań naprawczych powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a także działania wspomagające.

Tabele sprawozdawcze stanowią narzędzie monitorowania realizacji Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020  Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku, oraz Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu przyjętego uchwałą nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 rok

Wypełnione tabele sprawozdawcze za 2020 rok powinny zostać przekazane wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl 

Kontakt telefoniczny:
Departament Ochrony Środowiska
Referat ds. planowania w zakresie środowiska
tel. 32 77 40 709

Załączniki
Tabele sprawozdawcze z POP za rok 2020 (POP 2020 Etap II) [XLSX 3,6MB]
Tabele z zestawieniem wszystkich POP obowiązujących na terenie Województwa Śląskiego w 2020 roku. [PDF 73,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
Uchwała nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.