Sprawozdawczość z Programu Ochrony Powietrza za 2022 rok

Zgodnie z art. 94 ust. 2c pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. z 2021 r. poz. 1973) wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz starosta przekazują, w zakresie swojej właściwości, właściwemu zarządowi województwa oraz właściwemu inspektorowi ochrony środowiska, natomiast art. 315a ust.1 pkt 4 ww. ustawy wskazuje iż, za niedotrzymanie terminów przekazania sprawozdań okresowych z realizacji programów ochrony powietrza i ich aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92, przewidziano karę w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł.

Zbliża się termin złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z POP za 2022 rok Sprawozdanie dotyczy Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, Uchwała nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Sejmiku Województwa Śląskiego.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Obszar obowiązywania: całe województwo

Termin składania sprawozdań: 15.02.2023 r .

W załączniku znajdują się tabele sprawozdawcze dotyczące Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego.

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów Programu ochrony powietrza obejmuje wszystkie jednostki samorządowe i podległe im jednostki na terenie województwa śląskiego.

Sprawozdanie w zakresie działań naprawczych powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a także działania wspomagające.

Wypełnione tabele sprawozdawcze za 2022 rok powinny zostać przekazane wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Kontakt telefoniczny:
Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych
Referat ds. planowania w zakresie środowiska
tel. 32 77 44 879, 32 77 44 876

Załączniki
Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego za 2022 [PDF 493,3kB]
Tabele sprawozdawcze z POP. [XLSX 3,6MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.