Sprawozdawczość z Programu Ochrony Powietrza za 2023 rok

Zbliża się termin złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego za 2023 rok przyjętego Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Zgodnie z art. 94 ust. 2c pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz starosta przekazują, w zakresie swojej właściwości, właściwemu zarządowi województwa oraz właściwemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa 
w art. 92.

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów POP obejmuje wszystkie jednostki samorządowe i podległe im jednostki na terenie województwa śląskiego.

Sprawozdanie w zakresie działań naprawczych powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a także działania wspomagające.

  • Okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
  • Obszar obowiązywania: całe województwo
  • Termin składania sprawozdań: 15.02.2024 r .

Przypominamy, że zgodnie z art. 315a ust.1 pkt 4 ww. ustawy za niedotrzymanie terminów przekazania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza i ich aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92, przewidziano karę w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł.

Wypełnione tabele sprawozdawcze za 2023 rok do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego powinny zostać przekazane wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl  

Sprawozdanie należy przedłożyć również do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach.

Ponadto każda gmina jest również zobligowana do przekazania wraz ze sprawozdaniem 
za 2023 r. informacji o liczbie pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie gminy 
wg stanu na 31 grudnia 2023 roku w bazie CEEB (gdzie jako pozaklasowe źródła rozumie się wszystkie kotły niespełniające co najmniej klasy 3 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz miejscowe ogrzewacze powietrza niespełniające wymagań ekoprojektu).

Kontakt telefoniczny:


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych

Referat ds. planowania w zakresie środowiska
tel.
tel +48 (32) 77 44 879, (32) 77 44 876

Załączniki
Sprawozdanie z programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego za 2023 [PDF 520,1kB]
Tabele sprawozdawcze z POP [XLSX 3,6MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.