Struktura demograficzna

W województwie śląskim mieszka 4,635 mln osób, co stanowi 12,14% ludności kraju.

Pod względem ruchu naturalnego ludności od wielu lat na terenie województwa utrzymuje się tendencja spadkowa. Zmniejsza się liczba ludności w miastach, natomiast wzrasta populacja na wsi.

W 2010 roku gęstość zaludnienia wynosiła 376 osób/km2 i była najwyższa spośród wszystkich województw. Największa gęstość zaludnienia występuje w Świętochłowicach (4138 osób/km2) i Chorzowie (3415 osób/km2), natomiast najniższa w powiecie częstochowskim (88 osób/km2) i lublinieckim (93 osób/km2).

W roku 2010 wartość wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 ludności wyniosła 0,02. Najniższy przyrost naturalny wystąpił w powiatach ziemskich: zawierciańskim (-3,36), będzińskim (-2,76) oraz w mieście na prawach powiatu: Sosnowcu (-3,15). Najwyższy przyrost naturalny występuje natomiast w Żorach (5,17), powiecie pszczyńskim (5,03) i powiecie bieruńsko-lędzińskim (3,54).

Saldo migracji ludności w województwie jest również ujemne i wynosi -1,1. Oznacza to, iż więcej osób wyjeżdża z województwa na stałe niż do niego przyjeżdża. Najniższe saldo migracji mają Jastrzębie-Zdrój (-8,7), Żory (-6,7), Zabrze (-4,8), Bytom (-4,8), Sosnowiec (-4,5), Świętochłowice (-4,0). Najwyższe saldo, dodatnie, mają powiaty: bielski (6,2), mikołowski (4,9), częstochowski (4,4), cieszyński (2,7) i będziński (2,5).

W populacji mieszkańców województwa śląskiego udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 17,2%, w wieku produkcyjnym 65,2%,  natomiast w wieku poprodukcyjnym 17,7%. Udział ludności w wieku produkcyjnym w porównaniu z udziałem tejże ludności na terenie całego kraju jest wyższy o 0,8 punktu procentowego.

Niekorzystnym zjawiskiem jest zmniejszający się udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się ludności województwa i wskazuje na możliwość wystąpienia w przyszłości niedoboru ludności w wieku produkcyjnym. Najmłodsze wiekowo miasta to Żory (19,1% ludności w wieku przedprodukcyjnym), Jastrzębie Zdrój (18,9 %), Rybnik (18,2%) oraz powiaty: pszczyński (20,9%), żywiecki (20,2%) oraz bielski (19,6%) i cieszyński (również 19,6%).

Najwięcej ludności w wieku emerytalnym zamieszkuje Katowice (20,7%) Chorzów (20,2%), i Częstochowę (19,4%) oraz powiaty: zawierciański (19,4%), będziński (19,3%), tarnogórski (18,2%) i myszkowski (18,2%).*

(aktualizacja: wrzesień 2011 - Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego)

*Dane z 31.12. 2010 opracowane na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Załączniki
Liczba kobiet na 100 meżczyzn - gminy
Liczba kobiet na 100 meżczyzn - powiaty
Przyrost naturalny - gminy
Przyrost naturalny - powiaty
Saldo migracji - gminy
Saldo migracji - powiaty
Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym
Odsetek ludności w wieku produkcyjnym
Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym
Liczba ludności w gminach
Liczba ludności w powiatach
Gęstość zaludnienia - gminy
Gęstość zaludnienia - powiaty

Linki do stron zewnętrznych
Mapy demograficzne (ORSIP)