Struktura użytkowania gruntów

Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego co rok opracowuje dokument pn. „Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim”. Stanowi on realizację zadania jakie ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne stawia przed Marszałkiem Województwa w zakresie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów.

Celem opracowania jest przedstawienie struktury własności i sposobu użytkowania gruntów województwa śląskiego w danym roku. Prezentowane w dokumencie dane w postaci wykresów, kartogramów, zestawień tabelarycznych stanowią źródło diagnozowania kierunków zmian w strukturze agrarnej jakie zachodzą na przestrzeni lat na terenie województwa śląskiego. Opracowanie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką przemian strukturalnych.

Do opracowania analizy wykorzystuje się powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 stycznia bieżącego roku oraz opracowane przez jednostki budżetowe Województwa Śląskiego na zlecenie Zarządu Województw Śląskiego programy prac urządzeniowo-rolnych.

Prezentowana na stronie Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim obrazuje stan na dzień 1 stycznia 2023 r.

Opracowania wykonane w ubiegłych latach są dostępne w Departamencie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dane kontaktowe:
adres ul. Ligonia 46, Katowice
pokój 180
telefon +48 32 207 81 80
e-mail geodezja@slaskie.pl

Załączniki
Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2023 roku [PDF 10,2MB]