Stypendia Marszałka dla ludzi kultury

 Zdjęcie ilustracyjne. fot. arch. UMWS Tomasz Żak Zdjęcie ilustracyjne. fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Do 14 kwietnia można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury w 2023 roku

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2023 roku. Jest to jedyna prawnie dostępna forma bezpośredniego wsparcia ze środków publicznych osób fizycznych zajmujących się sztuką i dziedzictwem kulturowym.

Wniosek powinien zawierać: informacje o osobie ubiegającej się o stypendium, program stypendialny (opis oraz cel stypendium, plan pracy w okresie realizacji programu stypendialnego) oraz informacje o dorobku (życiorys artystyczny) wraz z dokumentacją. Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.

Stypendium w dziedzinie kultury przeznaczone może być na wykonanie określonego dzieła - programu stypendialnego (np. nagranie płyty, skomponowanie muzyki, napisanie książki, namalowanie cyklu obrazów).

Liczbę stypendiów, ich wysokość oraz czas trwania ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego. W 2023 roku przyznane zostanie 20 stypendiów w wysokości 10 000 zł brutto wypłacane w czterech miesięcznych ratach po 2 500 zł każda. Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium tzn. w ciągu czterech miesięcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel. (32) 77 40 211.

Wnioski stypendialne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (pon. - pt. w godzinach 7:30 – 15:30), w siedzibie Biura Zamiejscowego w Bielsku – Białej i Częstochowie lub nadsyłać pocztą na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany dopuszcza się składanie oferty w formacie.pdf (zamiast jej papierowej wersji) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Termin składania wniosków stypendialnych upływa z dniem 14 kwietnia 2023 r.

Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury przyznawane są od 2002 roku. Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 450 stypendystów.

Linki do stron zewnętrznych
Oogłaszenie: Stypendia w dziedzinie kultury w 2023 roku
Więcej o stypendiach Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury