Tabele sprawozdawcze 2018

Wydział Ochrony Środowiska udostępnia wszystkim zobowiązanym do realizacji Programu ochrony powietrza (POP) podmiotom nowe tabele sprawozdawcze, które obowiązują od roku 2018.

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów POP obejmuje wszystkie jednostki samorządowe i podległe im jednostki na terenie województwa śląskiego.

Sprawozdanie w zakresie działań naprawczych powinno obejmować wszystkie działania wskazane dla danego podmiotu w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

 Wójt, burmistrz, prezydent miasta i starosta oraz inne podmioty, m.in. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach są zobowiązane do sporządzania sprawozdania z realizacji działań naprawczych w danym roku kalendarzowym i przekazywania ich do Marszałka Województwa Śląskiego w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku (za rok poprzedni).

Tabele sprawozdawcze stanowią narzędzie monitorowania realizacji Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Wypełnione tabele sprawozdawcze za rok 2018 wyłącznie w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: srodowisko@slaskie.pl

Kontakt telefoniczny:
Wydział Ochrony Środowiska
Referat ds. planowania w zakresie środowiska
Katarzyna Korszun – Kłak
tel. 32 77 40 709
katarzyna.korszun@slaskie.pl

                                                  

Załączniki
Tabela sprawozdawcza POP 2018 [XLSX 1,4MB]